Autorizacija poslovanja akvakulture


UPUTA O AUTORIZACIJI POSLOVANJA AKVAKULTURE I OBJEKATA ZA PRERADU U KOJIMA SE KOLJU AKVATIČNE ŽIVOTINJE U SVRHU KONTROLE BOLESTI

Što je autorizacija?
U skladu s odredbama pravilnika koji se odnose na zdravlje akvatičnih životinja, osobito Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja („Narodne novine“, broj 42/08, 36/10) propisano ja da svako poslovanje akvakulture mora biti autorizirano od strane nadležnog tijela (Ministarstvo poljoprivrede, Uprava veterinarstva, u daljnjem tekstu Uprava). Autorizacijom subjekti u poslovanju akvakultre i subjekti koji posluju u autoriziranom objektu za preradu dokazuju da ispunjavaju obveze Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja („Narodne novine“, broj 42/08, 36/10) u odnosu na evidencije (sljedivost) o uginućima životinja akvakulture, premještanjima životinja akvakulture i rezultatima programa nadziranja.
 
Na koga se odnosi autorizacija?

Poslovanja akvakulture koja podliježu autorizaciji su:
 • Uzgajališta riba
 • Uzgajališta rakova
 • Uzgajališta mekušaca
 • Objekti za preradu koji kolju životinje akvakulture u svrhu kontrole bolesti
 • Otpremni centri
 • Centri za pročišćavanje

Autorizaciji ne podliježu:
 • lovišta (lovišta u kojima se u svrhu rekreativnog ribolova provodi organizirano poribljavanje),
 • instalacije, osim poslovanja akvakulture, u kojima se drže akvatične životinje koje nisu namijenjene stavljanju na tržište

Početak provedbe autorizacije
Sva poslovanja akvakulture dužna su voditi propisane evidencije u svrhu autorizacije od strane nadležnog tijela.
Autorizacije se počinje provoditi 1. rujna 2011. godine, na način da nadležni veterinarski inspektor/službeni veterinar obavi nadzor svakog poslovanja akvakulture po službenoj dužnosti, te Upravi veterinarstva podnese zapisnik o nalazu inspekcijskog nadzora. Na temelju dostavljenog zapisnika Uprava veterinarstva izdaje poslovanju akvakulture/ objekatu za preradu u kojima se kolju akvatične životinje u svrhu kontrole bolesti, rješenje o autorizaciji te ga upisuje u javni Upisnik poslovanja akvakulture i autoriziranih objekata za preradu.
 
Postupanje u slučaju nesukladnosti
Ukoliko se na autoriziranom poslovanju akvakulture ili autoriziranom objektu za preradu utvrde nesukladnosti, nadležno tijelo postupa u skladu s člankom 54. Pravilnika o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 99/07).
 
Obveze subjekata u poslovanju akvakulture
Sva registrirana uzgajališta riba, školjaka i rakova, odobreni centri za pročišćavanje i otpremni centri te objekti za preradu koji kolju životinje akvakulture u svrhu kontrole bolesti dužni su voditi evidencije u svrhu ispunjavanja uvjeta za autorizaciju.
Poslovanja akvakulture, u svrhu autorizacije, dužna su voditi evidencije o:
 • svim premještanjima životinja akvakulture i njihovih proizvoda na uzgajalište ili sa uzgajališta,
 • uginućima na uzgajalištu prema vrsti proizvodnje,
 • rezultatima nadziranja zdravstvenog statusa,

U svrhu sprječavanja unošenja i širenja bolesti poslovanja akvakulture dužna su provoditi dobru higijensku praksu obzirom na aktivnosti koje se obavljaju na uzgajalištu.

Prilikom prijevoza akvatičnih životinja, prijevoznik (subjekt u poslovanju akvakulture) dužan je voditi evidenciju o :
 • uginućima tijekom prijevoza,
 • uzgajalištima, proizvodnim područjima za uzgoj mekušaca i objektima za preradu u koja je ulazilo prijevozno sredstvo,
 • svakoj zamjeni vode tijekom prijevoza.

Preporuča se korištenje sljedećih evidencija:

Evidencija poslovanja akvakulture (uzgajališta riba)
Evidencija poslovanja akvakulture (uzgajališta školjkaša)


Upisnik poslovanja akvakulture i autoriziranih objekata za preradu
Po provedenoj autorizaciji, Uprava upisuje svako autorizirano poslovanje akvakulture u javni Upisnik poslovanja akvakulture i autoriziranih objekata za preradu, koji sadrži ažurirane podatke o:
 • nazivu i adresi poslovanja akvakulture,
 • evidencijskom broju (odobrenom broju),
 • vrsti uzgoja,
 • tipu uzgajališta,
 • vrsti akvatičnih životinja koje se uzgajaju,
 • zdravstvenom statusu.

Procjena izbijanja bolesti akvatičnih životinja

Prilikom službene kontrole od strane nadležnog tijela, na svakom poslovanju akvakulture provodi se procjena izbijanja bolesti akvatičnih životinja.
Na temelju rezultata dobivenih procjenom rizika, poslovanje akvakulture se svrstava u jednu od sljedeće tri skupine:
 • Visoki rizik
 • Srednji rizik
 • Nizak rizik
U skladu s procijenjenom razinom rizika i zdravstvenim statusom na pojedinom poslovanju akvakulture, provodit će se inspekcijski nadzor od strane nadležnog tijela odnosno ovlaštene osobe.
 
Za ostala pitanja o provedbi autorizacije, molim kontaktirajte:

Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Planinska 2a,
10 000 Zagreb
Tel: 01/ 6443-872
Fax: 01/6443-899
e-mail: ivica.sucec@mps.hr

Kalendar događanja