Nusproizvodi životinjskog podrijetla / Animal by-products


ZAKONODAVSTVO IZ  PODRUČJA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA
 • Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)
 • Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 ( Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla)
 • Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i provedbu Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta izuzetih od veterinarskih pregleda na granici prema toj Direktivi
 • Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za prevenciju, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija
 • Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se poduzimaju kako bi se osigurala primjena zakona o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i zaštiti bilja proizvodi, izmjena i dopuna Uredbi (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/ 2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, Uredbe Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i Direktive Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ, te ukidanje Uredbi (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća , Direktive Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ i Odluka Vijeća 92/438 /EEC (Uredba o službenim kontrolama)
 • Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18, 117/21)
 • Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim poslovima koji se provode u skladu s propisima o hrani, hrani za životinje, zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (NN 52/21)
NACIONALNO ZAKONODAVSTVO 
 • Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 129/2022)
 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_129_1954.html
 • Pravilnik o naknadama za prikupljanje, preradu i spaljivanje NŽP-a (NN 106/13, 43/15)
English:

LEGISLATION ON ABPs:
 • Veterinary Act (OG 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22)
 • Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
 • Commission Regulation (EU) No 142/2011 of 25 February 2011 implementing Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and implementing Council Directive 97/78/EC as regards certain samples and items exempt from veterinary checks at the border under that Directive
 • Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies
 • Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products, amending Regulations (EC) No 999/2001, (EC) No 396/2005, (EC) No 1069/2009, (EC) No 1107/2009, (EU) No 1151/2012, (EU) No 652/2014, (EU) 2016/429 and (EU) 2016/2031 of the European Parliament and of the Council, Council Regulations (EC) No 1/2005 and (EC) No 1099/2009 and Council Directives 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC and 2008/120/EC, and repealing Regulations (EC) No 854/2004 and (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, Council Directives 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 96/23/EC, 96/93/EC and 97/78/ EC and Council Decision 92/438/EEC (Official Controls Regulation)
 • State Inspectorate Act (OG 115/18, 117/21)
 • Act on Official Controls and Other Official Activities Carried Out in Accordance with Regulations on Food, Animal Feed, Animal Health and Welfare, Plant Health and Plant Protection Products (OG 52/21)
NATIONAL LEGISLATION
 • Ordinance on registration business operator dealing with animal by-products and approving establishments dealing with animal by-products not intended for human consumption (OG 129/2022)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_11_129_1954.html
 • Ordinance on fees for collection, processing and incineration of ABPs (OG 106/13, 43/15)

Kalendar događanja