Nusproizvodi životinjskog podrijetla / Animal by-products


ZAKONODAVSTVO IZ  PODRUČJA NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA_LEGISLATION_ABPs:

  • Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla), sa svim izmjenama i dopunama (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1069-20101109).
  • Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila u pogledu nusproizvoda životinjskog podrijetla i dobivenih proizvoda koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i provedbu Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta izuzetih od veterinarskih pregleda na granici prema toj Direktivi, sa svim izmjenama i dopunama (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011R0142-20140319).
  • Uredba (EZ) br. 999/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o utvrđivanju pravila za prevenciju, kontrolu i iskorjenjivanje određenih transmisivnih spongiformnih encefalopatija, sa svim izmjenama i dopunama (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R0999-20220211&from=EN).

POPIS ZAKONODAVSTVA_LEGISLATION (NUSPROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA_ABPs)


Kalendar događanja