Dobrobit životinja
ZAKONODAVNA OSNOVA:


Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
 
Sastanci s predstavnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave vezano za provedbu odredbi Zakona o zaštiti životinja (NN, br. 102/17.)
 
- zaštita napuštenih i izgubljenih životinja -
 
Za potrebe provedbe odredbi Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 102/17.) (u daljnjem tekstu: Zakon) koje se odnose na zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede planira u 2018. godini nastaviti s organizacijom sastanaka s predstavnicima tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnicima skloništa za životinje, udruga za zaštitu životinja i veterinarskim inspektorima vezano za obveze koje proizlaze iz Zakona.
 
Predstavnik Ministarstva poljoprivrede je kroz prezentaciju prisutne upoznao s obvezama vlasnika životinja (s naglaskom na vlasnike pasa i mačaka), obvezama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadležnog tijela koje su određene Zakonom, a odnose se na odgovorno posjedovanje životinje, zabranu napuštanja pasa i mačaka, zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja te podizanje svijesti javnosti o provedbi mjera određenih ovim Zakonom i Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine, broj 81/13. i 148/13.). Navedene se mjere odnose na kontrolu obveznog označavanja pasa mikročipom čime se osigurava i provedba cijepljenja pasa protiv bjesnoće, a ujedno i lakše pronalaženje vlasnika napuštenog odnosno izgubljenog psa. Nadalje, povećanjem svijesti javnosti o odgovornom posjedovanju pasa i mačaka te drugih životinja, što uključuje njihovo označavanje, cijepljenje, kontrolu razmnožavanja, skrb o životinjama kao što su hrana, voda i veterinarska skrb, pozitivno se utječe na smanjenje populacije napuštenih i izgubljenih životinja, a time se poboljšava zdravlje i dobrobit životinja čime se utječe i na zdravlje ljudi.
 
Značajna mjera kontrole populacije napuštenih životinja s ciljem smanjenja broja napuštenih životinja je provođenje kontrole razmnožavanja pasa i mačaka, što je obveza prvenstveno vlasnika životinja.
Ovim se Zakonom predviđa mogućnost određivanja trajne sterilizacije kao mjere za smanjenje broja napuštenih životinja koju može donijeti ministar poljoprivrede, veterinarski inspektor ili jedinica lokalne samouprave.
 
Radi koordinacije u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoja dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja, kroz povećanje svijesti javnosti i posjednika o odgovornom posjedovanju životinja u svrhu osiguranja učinkovite skrbi za napuštene i izgubljene životinje s obzirom na situaciju na pojedinom području, jedinice područne (regionalne) samouprave osnivaju koordinacijske radne skupine koje se sastoje od predstavnika svih zainteresiranih dionika.
Tijela jedinica područne (regionalne) samouprave donose Program kontrole populacije napuštenih pasa uzimajući u obzir prijedloge koordinacijske radne skupine o mjerama koje je potrebno provesti za smanjenje broja napuštenih životinja na njihovu području.
            Povećanju broja označenih pasa doprinijet će odredba da su jedinice lokalne samouprave obvezne do 30. lipnja 2018. preko komunalnih redara osigurati nadzor provedbe obveznog mikročipiranja pasa određenog propisom o veterinarstvu, kod posjednika pasa čiji psi nisu upisani u Upisnik kućnih ljubimaca. Istom mjerom će se ujedno smanjiti i potreba osiguranja financijskih sredstava za napuštene životinje, jer za napuštenu i izgubljenu životinju za koju je poznat vlasnik, isti snosi troškove zbrinjavanja.
 
            Zakonom su predviđene i kazne za neodgovorne vlasnike koje u skladu sa svojim ovlastima mogu naplaćivati komunalni redari, a tako stečena sredstva prihod su jedinica lokalne samouprave i koriste se za potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
 
            U raspravi su predstavnici jedinica lokalne samouprave postavili pitanja o obvezi osnivanja skloništa, načinu određivanja broja potrebnih skloništa i načinu njihova financiranja te učešću pojedine jedinice lokalne samouprave u financiranju skloništa.
Ovim je Zakonom propisana obveza osnivanja najmanje jednog skloništa smještajnog kapaciteta najmanje 50 pasa na području svake jedinice područne (regionalne) samouprave, a broj skloništa i potrebnih mjesta dogovaraju županija i sastavne jedinice lokalne samouprave prema svojim potrebama i uvjetima. Sredstva treba planirati i prvenstveno usmjeravati u aktivnosti koje potiču smanjenje broja napuštenih pasa kroz kontrolu razmnožavanja i označavanje pasa, jer vlasnik označenog snosi troškove zbrinjavanja životinje te će se na takav način smanjiti i potreba izdvajanja sredstava za zbrinjavanje napuštenih (izgubljenih) životinja, a  ujedno će se razvijati i svijest vlasnika životinja i javnosti o odgovornom posjedovanju životinja.
 
Zaključci:

  • Zakon donosi potrebne mjere kojima se omogućava jedinicama lokalne samouprave da odmah počnu rješavati probleme zbrinjavanja napuštenih životinja, kroz primjerice provedbu kontrole označavanja pasa i mogućnost propisivanja trajne sterilizacije pasa i mačaka

  • u rješavanju problematike zbrinjavanja napuštenih pasa važna je kontinuirana komunikacija i suradnja svih dionika i to jedinica područne (regionalne) samouprave, jedinica lokalne samouprave, nadležne inspekcije, doktora veterinarske medicine, udruga za zaštitu životinja i Ministarstva poljoprivrede te svih ostalih zainteresiranih interesnih skupina

  • jedinice područne (regionalne) samouprave trebaju osnovati koordinacijsku radnu skupinu čijim djelovanjem će se na svakom području na učinkovit način, u skladu s postojećim potrebama, predlagati rješavanje problematike zbrinjavanja napuštenih (izgubljenih) životinja

  • Zakon se odnosi na dobrobit životinja, a jedinice lokalne samouprave donose opće akte koji će regulirati dio komunalnog reda koji se odnosi na držanje životinja i postupanje sa životinjama

  • najznačajnija mjera za smanjenje broja napuštenih životinja u koju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave trebaju uložiti raspoloživa sredstva je kontrola označavanja pasa. U tom slučaju vlasnici životinja su poznati, a troškovi zbrinjavanja za jedinice lokalne samouprave su smanjeni.

  • jednako važna mjera kontrole razmnožavanja životinja je sterilizacija kao trajna i učinkovita mjera smanjenja populacije napuštenih životinja

  • jedinice lokalne samouprave mogu propisati niz mjera koje se odnose na dobrobit životinja i komunalni red u tom području, a u slučaju velikog broja napuštenih životinja mogu zatražiti pomoć Ministarstva poljoprivrede.

Zakon o zaštiti životinja pp prezentacija
 

 


Kalendar događanja