Koordinacija službenih kontrolaVišegodišnji nacionalni plan službenih kontrola za razdoblje od 1. prosinca 2020. do 30. studenoga 2025. godine – ažurirana verzija 2022.

Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola Republike Hrvatske za razdoblje od 1. prosinca 2020. do 30. studenoga 2025 godine


Višegodišnji nacionalni plan službenih kontrola Republike Hrvatske


POPIS PROPISA KOJE UREĐUJE PODRUČJE SLUŽBENIH KONTROLA 
http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/
 Nova Uredba o službenim kontrolama - UREDBA (EU) 2017/625

Uredbom (EU) 2017/625 su obuhvaćene službene kontrole koje provode nacionalna tijela za provedbu zakonodavstva kako bi se verificirala usklađenost s pravilima o poljoprivredno-prehrambenom lancu u brojnim područjima, uključujući:
  • hranu i sigurnost hrane, cjelovitost i zdravstvenu ispravnost hrane tijekom proizvodnje, prerade i distribucije;
  • namjerno uvođenje genetski modificiranih organizama u okoliš radi proizvodnje hrane i hrane za životinje;
  • hranu za životinje i sigurnost hrane za životinje tijekom proizvodnje, prerade, distribucije i upotrebe;
  • zdravlje i dobrobit životinja;
  • ekološku proizvodnju i označivanje.
Uredbom se također obuhvaćaju uvozi određenih životinja i robe:
  • s područja izvan EU-a koji podliježu provjerama na graničnim kontrolnim postajama;
  • roba koja se prodaje putem interneta.

 

Uredbom se utvrđuju zajednička pravila za službene kontrole EU-a kako bi se osigurala ispravna primjena i provedba zakonodavstva u pogledu poljoprivredno-prehrambenog lanca za zaštitu zdravlja ljudi, zdravlja i dobrobiti životinja te zdravlja bilja.

Uredbom se uvodi bolje ujednačeni i koherentniji pristup službenim kontrolama i mjerama izvršavanja u poljoprivredno-prehrambenom lancu te se osnažuje načelo kontrola utemeljenih na riziku.

Većina članaka uredbe, kao što su članci o području primjene, definicijama, pravilima za nadležna tijela, financiranju službenih kontrola i provedbenim mjerama nadležnih tijela, primjenjivat će se od 14. prosinca 2019.

Više o Uredbi možete pronaći na web stranici
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4300993&from=HR
 
 

Kalendar događanja