Korisni linkovi


KORISNI LINKOVI SA STRANICA EUROPSKE KOMISIJE_ USEFUL LINKS FROM THE EUROPEAN COMMISSION WEBSITE:
 
Bolesti uzrokovane hranom (zoonoze)_Food-borne diseases (zoonoses)
 
Kontrola Transmisivnih spongioformnih encefalopatija (uključujući TSE i grebež ovaca)_ Control of TSEs (including BSE and scrapie)
 
Specificirani rizični materijali (SRM) su tkiva goveda, ovaca i koza kod kojih je najvjerojatnija pojava infektivnosti BSE. SRM se mora ukloniti iz lanca hrane i stočne hrane i uništiti. Za goveda, popis SRM ovisi o BSE statusu zemlje podrijetla klanja životinja. Popis SRM-a koji je trenutno na snazi, u skladu s Aneksom V Uredbe o TSE-u, sažet je ovdje.
Od donošenja 6. svibnja 2015. Uredbe Komisije (EU) 2015/728 o izmjeni Priloga V. Uredbe o TSE-u, za crijeva goveda podrijetlom iz zemalja s kontroliranim ili neutvrđenim rizikom od BSE-a, samo posljednja četiri metra tankog crijeva, cekum i mezenterij moraju se smatrati SRM i ukloniti, umjesto prethodno cijelo crijevo od duodenuma do rektuma i mezenterija.

U nastavku je dostupno 5 kratkih videozapisa i izvješće koji pomažu operaterima da u praksi provedu ovaj revidirani zahtjev:

Postupanje sa specificiranim rizičnim materijalom (SRM)
 
 

Kalendar događanja