Zakonodavstvo


ZAKONODAVSTVO IZ  PODRUČJA NUSPROIZVODA:
 
 
Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., sa svim izmjenama i dopunama).
Link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:03:16:32009R1069:HR:PDF
  
Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011., sa svim izmjenama i dopunama).
Link:
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0142&qid=1372676154547&from=HR

OBAVEZA REGISTRACIJE TRGOVACA KAO SUBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA


Napomena:
Odluka o prestanku važenja Odluke o visini naknade u postupku utvrđivanja udovoljavanja veterinarsko- zdravstvenim uvjetima u objektima koji posluju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

 

 Model komercijalnog dokumenta (PDF)

Zahtjev za izdavanje odobrenja za otpremu nusproizvoda i dobivenih proizvoda u drugu državu članicu (PDF)

Uredbe koje nadopunjuju Uredbu (EU) br. 142/2011 na engleskom jeziku do njihove objave na hrvatskom jeziku:
 
Uredba Komisije (EU) br. 749/2011 od 29. srpnja 2011. kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive.
Link:
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0749&qid=1372676322232&from=HR
 
Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1097/2012 od 23. studenoga 2012. kojom se dopunjuje Uredba (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive vezano za otpremu nusproizvoda životinjskog podrijetla i od njih dobivenih proizvoda između država članica.
Link:
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1097&qid=1372676396926&from=HR
 
Uredba Komisije (EU) br. 294/2013 od 14. ožujka 2013. kojom se dopunjuje i ispravlja Uredba (EU) br. 142/2011 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive.
Link:
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0294&qid=1372676480310&from=HR
 

Kalendar događanja