Upisnici


Upisnik odobrenih objekata, zavoda ili centara 


centri za sakupljanje i skladištenje reprodukcijskog materijala goveda.xlsx

centri za sakupljanje i skladištenje reprodukcijskog materijala kopitara.xlsx

centri za sakupljanje i skladištenje reprodukcijskog materijala ovaca i koza.xlsx

centri za sakupljanje i skladištenje reprodukcijskog materijala svinje.xlsx

Upisnik odobrenih centara za sakupljanje sjemena
 -trenutno nema odobrenih centara za sakupljanje sjemena-

Upisnik odobrenih centara za skladištenje sjemena
 -trenutno nema odobrenih centara za skladištenje sjemena-

Upisnik odobrenih timova za sakupljanje zametaka
 -trenutno nema odobrenih timova za sakupljanje zametaka-

Upisnik odobrenih timova za proizvodnju zametaka
 -trenutno nema odobrenih timova za proizvodnju zametaka-

Kalendar događanja