Odobravanje objekata, zavoda ili centara


Procedura odobravanja objekta, zavoda ili centra u skladu sa člankom 13. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (BALAI DIREKTIVA)

U svrhu odobravnja objekta, zavoda ili centra u skladu sa člankom 13. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Pravilnik), za objekt, zavod ili centar potrebno je podnijeti Zahtijev za odobravnje objekta, zavoda ili centra u skladu sa člankom 13. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije (u daljnjem tekstu Zahtijev za odobravanje)


Obrazac Zahtijeva za odobravnje.

Original Zahtijeva za odobravanje, potrebno je poslati na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane,
Planinska 2a, 10 000 Zagreb,

sa naznakom “Zahtijev za odobravanje objekta, zavoda ili centra u skladu sa člankom 13. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim zahtjevima za stavljanje u promet i uvoz životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu zahtijevima propisa iz Dodatka A Dijela I. Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih životinja i proizvoda u prometu s državama članicama Europske unije”


Po podnesenom zahtijevu, nadležni veterinarski inspektor provodi nadzor nad predmetnim objektom, zavodom ili centrom na način da se provjeri:
 • oprema, obijekti i osoblje potrebni da se ulove, drže i izoliraju životinje
 • karantenske objekte koji služe za izolaciju i pregled životinja pristiglih iz neodobrenih objekata, zavoda ili centara
 • sigurnsone ograde koje odvajaju objekt od okolnog područja (zidovi, ograde te ostale barijere)
 • program nadzora životinja u dolasku
 • prostor za provedbu post-mortem pregleda (ili ugovor sa institucjom za provedbu post-mortem pregleda)
 • ugovor za odlaganje lešina u nusproizvoda životinjskoag podrijetla
 • vođenje evidencije o dobi, spolu, vrsti životinja, te o rezultatima testiranja pojedinih životinja, vakcinaciji, bolestima, itd.
Prilikom nadzora, nadležni veterinarski inspektor koristit će Kontrolnu listu za odobravanje i nadzor objekta, zavoda ili centra.

Predmetni objekt, zavod ili centar mora imati odgovornog veterinara.
 

 
Po izvršenom nadzoru, nadležni veterinarski inspektor će temeljem nalaza utvrditi o tome da li predmetni objekt, zavod ili centar udovoljava uvjetima propisanim Prilogom C Pravilnika
 • Ukoliko  objekt, zavod ili centar  udovoljava navedenim uvjetima, Uprava za veterinarstvo i sigurnsot hrane dodjelit će mu broj odobrenja, te će objekt zavod ili centar biti upisan u Upisnik odobrenih objekata, zavoda ili centara, a informacija o odobrenim objektima, zavodima ili centrima će biti dostupna na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
 • Ukoliko objekt, zavod ili centar ima manje nesukldanosti koje su lako otklonjive, nad. vet. insp. zapisnikom određuje aktivnosti i rokove za otkalnjanje nesukladnosti, provodi ponovni nadzor, te u slučaju da su neuskladnosti otklonjene Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane dodjelit će broj odobrenja, te će objekt zavod ili centar biti upisan u Upisnik odobrenih objekata, zavoda ili centara, a informacija o odobrenim objektima, zavodima ili centrima će biti dostupna na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
 • Ukoliko se inspekcijskim nadzorom udvrdi da objekt, zavod ili centar ne udovoljava uvjetima propisanim Prilogom C Pravilnika, zahtijev za odobravanjem će biti odbijen od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Odobreni objekti, zavodi ili centri zadržavaju svoje odobrenje ukoliko:
 • su pod kontrolom veterinarskog inspektora nadležnog tijela, koji:
– najmanje jednom godišnje pregledava prostore objekta, zavoda ili centra;
– revidira rad ovlaštenog veterinara i provedbu godišnjeg plana nadziranja bolesti životinja;
– osigurava da su ispunjene odredbe Pravilnika;
 • samo životinje koje dolaze iz drugog odobrenog objekta, zavoda ili centra se uvode u objekt, u skladu s odredbama ovoga Pravilnika;
 • veterinarski inspektor potvrđuje da su:
– ispunjene odredbe ovoga Pravilnika,
– rezultati kliničkih, postmortalnih i laboratorijskih pretraga na životinjama potvrdili da nema pojave bolesti iz Priloga A i B Pravilnika,
 • objekt, zavod ili centar čuva evidencije iz točke 1. podtočke (d) Priloga C, Pravilnika, najmanje 10 godina od odobrenja.
Postupak kod ukidanja ili ponovnog izdavanja odobrenja propisan je točkom 6. Priloga C Pravilnika.

Kalendar događanja