Nekomercijalno i komercijalno premještanje u Republiku Hrvatsku pasa, mačaka i pitomih vretica iz drugih država članica Europske unije te iz ne-EU država(trećih zemalja)


Stavljanjem u promet kućnih ljubimaca stvaraju se preduvjeti za unos i širenje naročito opasnih zaraznih bolesti a osobito bjesnoće. Kako bi umanjila nepovoljan utjecaj ovih čimbenika na zdravlje ljudi i životinja, Europska komisija je propisala nova pravila o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca na područje Europske unije iz trećih zemalja kao i nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca između država članica Europske unije. Nova pravila o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca se od 29. prosinca 2014. godine primjenjuju u svim državama članicama Europske unije.

Osim veterinarsko – zdravstvenih uvjeta kojima moraju udovoljavati kućni ljubimci tijekom nekomercijalnog premještanja novim propisima su definirani i obrasci identifikacijskih dokumenta koji moraju pratiti kućne ljubimce tijekom nekomercijalnog premještanja u prometu te obrasci izjava koje mora potpisati vlasnik kućnog ljubimca ili ovlaštena osoba kojima se potvrđuje sukladnost nekomercijalnog premještanja s uvjetima predviđenim novim propisima.
 
Obveze vlasnika kućnog ljubimaca ili ovlaštene osobe tijekom nekomercijalnog premještanja kućnog ljubimca

Kada vlasnik ili ovlaštena osoba putuje s kućnim ljubimcem dužna je poznavati i poštivati pravila o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca određena EU propisima ali i nacionalnim propisima koja se razlikuju ovisno o državi iz koje se kućni ljubimci upućuju i/ili države odredišta putovanja. Putovanje s kućnim ljubimcem mora biti dobro isplanirano i sva odgovornost za ispunjavanje propisanih uvjeta za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca je na vlasniku kućnog ljubimca ili ovlaštenoj osobi.

Vlasnik kućnog ljubimca ili ovlaštena osoba se prije puta mora informirati o uvjetima za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca koji vrijede u Republici Hrvatskoj ili u drugoj odredišnoj državi članici Europske unije kako se ne bi dogodilo da u slučaju neudovoljavanja propisanim uvjetima za unos kućnog ljubimca u Republiku Hrvatsku ili u drugu državu članicu Europske unije unos kućnog ljubimca bude odbijen pri čemu životinja može biti vraćena u zemlju otpreme ili smještena u karantenu do ispunjavanja propisanih zdravstvenih uvjeta. Kao zadnja mogućnost kad povratak životinje nije moguć ili izolacija nije praktična, životinja se može i uspavati (usmrtiti) u skladu s važećim nacionalnim pravilima.

Svu odgovornost i troškove koji nastaju provođenjem ovih mjera snosi vlasnik životinje ili ovlaštena osoba.

U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 576/2013 vlasnik kućnog ljubimca ili ovlaštena osoba obvezni su na zahtjev službene osobe nadležnog tijela odgovornog za preglede kućnih ljubimaca u prometu na području država članica Europske unije:
 • predočiti službenoj osobi identifikacijski dokument za kućnog ljubimca; te
 • omogućiti da je kućni ljubimac dostupan za takve preglede.

Zakonska osnova

EU zakonodavstvo

 1. Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003,
 2. Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 577/2013 od 28. lipnja 2013. o obrascu identifikacijskih dokumenata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka i pitomih vretica, o sastavljanju popisa državnih područja i trećih zemalja i o zahtjevima koji se odnose na format, izgled i jezik izjava kojima se potvrđuje sukladnost s određenim uvjetima predviđenim u Uredbi (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, kojom se ukidaju Odluke 2003/803/EZ, 2004/839/EZ i 2005/91/EZ); 
 3. Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 1152/2011 od 14. srpnja 2011.o dopuni Uredbe (EZ) br. 998/2003 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih mjera za kontrolu infekcije Echinococcus multilocularis kod pasa.
 4. Odluka Komisije (EZ) br. 2006/146 od 21. veljače 2006. o određenim zaštitnim mjerama u vezi s određenim velešišmišima, psima i mačkama koji dolaze iz Malezije (poluotoka) i Australije
 5. Odluka Komisije (EZ) br. 2007/25 od 22. prosinca 2006. o određenim zaštitnim mjerama glede visoko patogene influence ptica i premještanja kućnih ljubimaca ptica u pratnji vlasnika pri ulasku u Zajednicu.
Nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske
 1. Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“ broj: 82/13;148/13).
 2. Pravilnik o graničnim prijelazima određenim za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca („Narodne novine“ broj 91/13;132/13 ;44/14 i 87/15);
 3. Pravilnik o opasnim psima („Narodne novine“ broj 117/08);
 4. Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce („Narodne novine broj: 145/14);
 5. Pravilnik o uvjetima koji se primjenjuju prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj: 65/16).
Definicije pojmova

Nekomercijalno premještanje – znači svako premještanje kućnog ljubimca koje nema za cilj prodaju ili prijenos vlasništva kućnog ljubimca što znači da kućni ljubimci u trenutku započinjanja premještanja nisu namijenjeni prodaji, predaji drugom vlasniku ili u druge komercijalne svrhe;
„Kućni ljubimac“ je životinjska vrsta navedena u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 576/2013 u pratnji svog vlasnika ili ovlaštene osobe;
„Vlasnik“ je znači fizička osoba navedena kao vlasnik u identifikacijskom dokumentu;
„Ovlaštena osoba“ je bilo koja fizička osoba koju je vlasnik pismeno ovlastio za nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca;
„Transponder (mikročip)“ je pasivni samoočitavajući radiofrekvencijski identifikacijski uređaj;
„Identifikacijski dokument“ je dokument koji je sastavljen u skladu s obrascem utvrđenim u Provedbenoj Uredbi Komisije (EU) br. 577/2013 i nacionalnim propisima odredišne države članice Europske unije
„Ovlašteni veterinar“ je veterinar kojeg je ovlastilo nadležno tijelo (u Republici Hrvatskoj; Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane)
„Službeni veterinar“ je veterinar kojeg je imenovalo nadležno tijelo;
„Dokumentacijski pregled“ je provjera identifikacijskog dokumenta koji prati kućnog ljubimca;
„Identifikacijski pregled“ je provjera dosljednosti između identifikacijskog dokumenta i kućnog ljubimca i ako je primjereno provjera prisutnosti i sukladnosti oznake;
„Ulazna točka za putnike“ je  područje (granični prijelaz) koje je odredila država članica za potrebe pregleda kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili ovlaštenih osoba.
„Treće zemlje“ su sve države koje nisu države članice Europske unije (uključujući i sljedeće države: Andora, Švicarska, Farski otoci, Gibraltar, Grenland, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Država Vatikanskoga Grada)
 
Opće odredbe koje se primjenjuju pri nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca
 
Koje životinjske vrste smatramo kućnim ljubimcima?

Životinjske vrste navedene u Prilogu I. Uredbe (EU) br. 576/2013
 1. Kućni ljubimci navedeni u Dijelu A Priloga I. Uredbe (EU) br. 576/2013:
 • Psi (lat. Canis lupus familiaris);
 • Mačke (lat. Felis silvestris catus);
 • Pitome vretice (lat. Mustela putorius furo).
 1. Kućni ljubimci navedeni u Dijelu B Priloga I.Uredbe (EU) br. 576/2013:
 • Beskralježnjaci (osim pčela, bumbara, mekušaca i rakova);
 • Ukrasne akvatične životinje (ukrasne ribice);
 • Vodozemci;
 • Reptili;
 • Ptice;
 • Sisavci: glodavci i kunići osim onih namijenjenih za proizvodnju hrane.

Što znači nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca?

Pod nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca podrazumijeva se premještanje do 5 kućnih ljubimaca (koji ne moraju biti iste vrste, to npr. mogu biti dva psa i tri mačke), u pratnji vlasnika ili druge osobe koja je odgovorna za njih, uz uvjet da ti kućni ljubimci u trenutku započinjanja premještanja nisu namijenjeni prodaji, predaji drugom vlasniku ili u druge komercijalne svrhe. Njihovo kretanje mora biti potaknuto potrebom kretanja vlasnika ili ovlaštene osobe s kojim najčešće putuju u istom prijevoznom sredstvu. U skladu s novim propisima o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca dozvoljeno je da kućni ljubimac putuje vremenski i/ili prostorno odvojeno od vlasnika odnosno u drugom prijevoznom sredstvu u različitim vremenskim terminima ali do najviše 5 dana.

Vlasništvo

Vlasništvo nad kućnim ljubimcem se dokazuje ispravno upisanim imenom i prezimenom vlasnika kućnog ljubimca u identifikacijski dokument (putovnicu ili veterinarski certifikat) koji prati kućnog ljubimca.

Ovlaštenje vlasnika za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca na drugu osobu (ovlaštena osoba)

Vlasnik kućnog ljubimca može ovlastiti drugu fizičku osobu da ga zastupa tijekom nekomercijalnog premještanja kućnog ljubimca. Budući da u EU zakonodavstvu nije propisan obrazac dokumenta kojim bi vlasnik ovlastio drugu fizičku osobu da ga zastupa tijekom nekomercijalnog premještanja kućnog ljubimca službene osobe nadležnih tijela koja provode nadzore nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca u Republici Hrvatskoj (carinski službenici i veterinarski inspektori) prihvatit će potpisanu izjavu vlasnika kućnog ljubimca u kojoj je jasno navedeno ovlaštenje druge fizičke osobe, ime i prezime vlasnika kućnog ljubimca te ime i prezime fizičke osobe koja se ovlašćuje za nekomercijalno premještanje kućnog ljubimca.

Primjer obrasca kojim vlasnik može ovlastiti drugu fizičku osobu da ga zastupa tijekom nekomercijalnog premještanja kućnog ljubimca.  

Najveći broj kućnih ljubimaca tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja

Najveći broj pasa mačaka, pitomih vretica ili ptica kao kućnih ljubimaca koji mogu biti u pratnji vlasnika ili ovlaštene osobe tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja ne smije prelaziti pet.
Najveći broj ostalih kućnih ljubimaca koji mogu biti u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja do donošenja relevantnih delegiranih akata od strane Europske komisije određen je nacionalnim propisima odredišne države članice.

Odstupanja vezana za najveći broj kućnih ljubimaca tijekom pojedinačnog nekomercijalnog premještanja

Broj pasa, mačaka i pitomih vretica pri nekomercijalnom premještanju može i prelaziti pet kada se kućni ljubimci nekomercijalno premještaju zbog sudjelovanja na natjecanjima, izložbama ili sportskim događanjima ili za trening u svrhu takvih događanja.
U takvim slučajevima prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:

 • vlasnik ili ovlaštena osoba mora službenoj osobi nadležnog tijela odgovornog za preglede kućnih ljubimaca predočiti pisani dokaz da su kućni ljubimci ili prijavljeni za sudjelovanje na gore navedenim događanjima ili prijavljeni pri organizaciji koja organizira takva događanja (npr. na pozivu organizatora događanja moraju biti naznačeni točni brojevi mikročipova kojima su označeni kućni ljubimci te naveden naziv događaja s adresom i datumom održavanja); te
 • kućni ljubimci moraju biti stariji od šest mjeseci.
Odstupanja vezana za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca koji putuju odvojeno od vlasnika u drugom prijevoznom sredstvu u vremenskom razdoblju do pet dana od kretanja vlasnika

Tijekom putovanja kućni ljubimac može biti smješten u putničkoj kabini prijevoznog sredstva zajedno s vlasnikom ili može biti vremenski i/ili prostorno odvojen od vlasnika, što znači da se vlasnik nalazi u putničkoj kabini, a životinja u prtljažnom prostoru istog prijevoznog sredstva ili vlasnik i kućni ljubimac mogu putovati odvojenim prijevoznim sredstvima uz uvjet da vlasnik potpiše izjavu kojom imenuje neku drugu osobu koja će biti odgovorna za životinju kao npr. kapetan zrakoplova ili predstavnik otpremničke odnosno prijevozničke agencije.

U slučaju odvojenih putovanja u skladu s novim propisima o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca dozvoljeno je da kućni ljubimac dođe u odredišnu državu članicu Europske unije do 5 dana prije ili do 5 dana poslije dolaska vlasnika ili ovlaštene osobe. U takvim slučajevima vlasnik ili ovlaštena osoba je dužna na zahtjev nadležnog tijela koje obavlja pregled priložiti dokaz, da je njegovo kretanje povezano s kretanjem kućnog ljubimca i to u obliku avionske karte, ukrcajne propusnice, karte za vlak i sl.

Identifikacijski dokument

Prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca, životinje mora pratiti identifikacijski dokument. Ovisno o vrsti kućnog ljubimca identifikacijski dokument može biti putovnica, veterinarski certifikat ili u slučaju kućnih ljubimaca koji nisu psi mačke i pitome vretice drugi dokumenti propisani nacionalnim propisima odredišne države članice.
U skladu s odredbama Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2016/561 od 1. rujna 2016. godine primjenjuje se novi obrazac veterinarskog certifikata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Europsku uniju;
 • Pse, mačke i pitome vretice podrijetlom iz ostalih trećih zemalja prilikom nekomercijalnog premještanja u neku od država članica Europske unije treba pratiti veterinarski certifikat za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Europsku uniju propisan u Dijelu I. Priloga IV. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013;
U skladu s odredbama Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 2016/561 od 1. rujna 2016. godine primjenjuje se novi obrazac veterinarskog certifikata za nekomercijalno premještanje pasa, mačaka ili pitomih vretica u Europsku uniju;
 • Ptice kao kućne ljubimce prilikom njihova nekomercijalnog premještanja:
  • iz trećih zemalja na područje Europske unije treba pratiti veterinarski certifikat propisan u Dodatku II. Odluke Komisije (EZ) br. 2007/25;
  • između država članica (uključujući i treće zemlje: Andora, Švicarska, Farski otoci, Gibraltar, Grenland, Island, Lihtenštajn, Monako, Norveška, San Marino, Država Vatikanskoga Grada) treba pratiti identifikacijski dokument (koji može biti i veterinarski certifikat) određen nacionalnim propisanima odredišne države članice Europske unije ili gore navedene treće zemlje.
 • Ostale kućne ljubimce prilikom njihova nekomercijalnog premještanja između država članica Europske unije ili trećih zemalja i država članica Europske unije treba pratiti identifikacijski dokument određen nacionalnim propisanima odredišne države članice Europske unije.   
Kako bi se spriječilo premještanje divljih životinja prema pravilima koji vrijede za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca u identifikacijskom dokumentu koji prati kućnog ljubimca (veterinarskom certifikatu ili putovnici) mora biti naveden, osim na jeziku države članice ili treće zemlje i latinski naziv kućnog ljubimca; budući da se životinje dobivene križanjem domaćih s divljim vrstama (npr. bengalska ili savana mačka, vukopas i sl.)  ne smatraju kućnim ljubimcima.

Identifikacijski dokument (putovnicu ili veterinarski certifikat) izdaju i podatke u njima evidentiraju i ovjeravaju veterinari ovlašteni od nadležnih tijela država iz kojih dolaze kućni ljubimci.

Označavanje kućnih ljubimaca

Prije stavljanja u promet kućni ljubimici moraju biti označeni i/ili opisani na prikladni način.
Psi, mačke i pitome vretice prije stavljanja u promet moraju biti označeni mikročipom (transponderom) ili jasno čitljivom tetovažom.
Od 3. srpnja 2011. godine mikročip je jedini važeći način identifikacije pasa, mačaka i pitomih vretica. Tetovaža se prihvaća jedino ukoliko je životinja tetovirana prije 03. srpnja 2011. godine te je tetovaža jasno čitljiva.
Tip mikročipa nije propisan, no u EU državama članicama uobičajena je upotreba mikročipova koji odgovaraju ISO standardu 11784 ili 11785. Ukoliko mikročip ne odgovara ovim standardima vlasnik životinje je dužan, o svom trošku, osigurati odgovarajući čitač kako bi se mikročip pri pregledu mogao očitati.

Označavanje mikročipom kućnog ljubimca se može obaviti u bilo kojoj dobi životinje u skladu s preporukama proizvođača mikročipa, no obavezno se označavanje mikročipom mora obaviti prije cijepljenja protiv bjesnoće. Ukoliko je kućni ljubimac prvo cijepljen, a potom označen mikročipom, cijepljenje se ne smatra važećim. U ovom slučaju životinju je nužno nakon označavanja mikročipom ponovno cijepiti protiv bjesnoće te je nakon cijepljenja potrebno pričekati 21 dan prije ulaska na područje država članica Europske unije.

Zahtjevi za označavanjem ostalih kućnih ljubimaca određeni su nacionalnim propisima odredišne države članice.

Cijepljenje protiv bjesnoće

Psi, mačke i pitome vretice stariji od 12 tjedana prije stavljanja u promet moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće koje je sukladno sa zahtjevima valjanosti iz Priloga III. Uredbe (EU) br. 576/2013.

Razdoblje valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće započinje uspostavom zaštitnog imuniteta, koje nastupa 21. dana nakon cijepljenja i obično traje godinu dana (ovisno o vrsti cjepiva i uputama proizvođača). Ukoliko se životinja prvi puta cijepi protiv bjesnoće smije se staviti u promet tek nakon proteka 21 dana od cijepljenja protiv bjesnoće.
Ukoliko proizvođač cjepiva propisuje obvezu dvokratnog cijepljenja razdoblje od 21 dana računa se od dana obavljenog drugog cijepljenja (tzv. „booster“ doza). Ako je životinja nakon prvog cijepljenja redovito docjepljivana prije isteka roka valjanosti prethodnog cijepljenja  nije potrebno čekati spomenutih 21 dan prije stavljanja životinja u promet.  

Odstupanja u odnosu na cijepljenje protiv bjesnoće mladih pasa, mačaka i pitomih vretica

Odredbe Uredbe (EU) br. 576/2013 dozvoljavaju državama članicama da donesu svoje nacionalne propise kojima odlučuju da li će dozvoliti na svoje područje ulazak psima, mačkama i pitomim vreticama koji su:
 • mlađi od 12 tjedana i necijepljeni protiv bjesnoće, ili
 • su stari između 12 i 16 tjedana i cijepljeni su protiv bjesnoće, ali  još ne ispunjavaju zahtjeve valjanosti cijepljenja protiv bjesnoće što znači da nije protekao 21 dan nakon cijepljenja;
U slučaju da država članica Europske unije dozvoljava na svoje područje unos necijepljenih mladih pasa, mačaka i pitomih vretica iz drugih država članica Europske unije ili trećih zemalja prilikom nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca moraju biti zadovoljeni sljedeći zahtjevi:
 • životinje moraju biti označeni mikročipom,
 • mora ih prati odgovarajući identifikacijski dokument,
 • životinje mora pratiti potpisana izjava od strane vlasnika ili ovlaštene osobe u skladu s obrascem iz Dijela 1 Priloga I. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 da kućni ljubimci od rođenja do trenutka nekomercijalnog premještanja nisu imali nikakav kontakt s divljim životinjama prijemljivim na bjesnoću.
Takva izjava nije potrebna ukoliko su mladi kućni ljubimci u pratnji svoje majke o kojoj još ovise, a iz identifikacijskog dokumenta koji prati majku se može utvrditi da je prije njihovog rođenja majka primila cjepivo protiv bjesnoće.

Svaka država članica je obvezna Europsku komisiju obavijestiti da li prihvaća iz drugih država članica ili trećih zemalja na svoje područje nekomercijalno premještanje  mladih pasa, mačaka i pitomih vretica koji nisu cijepljeni protiv bjesnoće i te informacije su objavljene na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/young-animals/index_en.htm
 
Dodatni zahtjevi

Dodatni zahtjevi u odnosu na test titracije protutijela na bjesnoću

Prilikom unosa pasa, mačaka i pitomih vretica trećih zemalja koje se smatraju visokorizičnima u odnosu na bjesnoću životinje dodatno mora pratiti i obavljeni test titracije protutijela na bjesnoću.
Uzimanje uzorka krvi potrebnog za provedbu testa titracije protutijela protiv bjesnoće mora obaviti ovlašteni veterinar najranije 30 dana nakon datuma cijepljenja.
Test titracije protutijela na bjesnoću je potrebno obaviti u odobrenom laboratoriju u nekoj od država članice Europske unije ili trećih zemalja. Popis odobrenih laboratorija u državama članicama Europske unije i trećim zemljama dostupan je na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/approved-labs/index_en.htm.

Razina neutralizacijskih protutijela protiv virusa bjesnoće u serumu  mora iznositi najmanje 0,5 IU/ml.
Laboratorij koji je obavio test titracije protutijela protiv bjesnoće je obvezan nalaz testa poslati ovlaštenom veterinaru koji je poslao uzorak krvi na ispitivanje, a ovlašteni veterinar je obvezan zadovoljavajući nalaz testiranja upisati u odgovarajuću rubriku identifikacijskog dokumenta.
Test titracije protutijela protiv bjesnoće nije potrebno obaviti ukoliko je za kućnog ljubimca prethodno već dobiven zadovoljavajući rezultat testiranja i životinja se redovito cijepi protiv bjesnoće u razdoblju valjanosti prethodnog cijepljenja (u takvim slučajevima, tijekom životnog vijeka kućnog ljubimca  dovoljno je jedno testiranje na titar protutijela na bjesnoću).
 
Dodatni zahtjevi koji se odnose na unos mačaka iz Australije te pasa i mačaka iz Malezije

U skladu s Odlukom Komisije (EZ) br. 2006/146 mačke koje dolaze iz Australije u neku od država članica Europske unije uz veterinarski certifikat propisan u Dijelu I. Priloga IV. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 577/2013 moraju pratiti i garancije izdane od službenog veterinara kojim se potvrđuje da ne postoji opasnost od unošenja Hendra bolesti, a za pse i mačke iz Malezije da ne postoji opasnost za Nipah bolest.
Mačke se mogu uvesti iz Australije pod uvjetom da životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Hendra.
Psi i mačke se mogu uvesti iz Malezije (poluotoka) pod sljedećim uvjetima:
 • da životinje nisu bile u kontaktu sa svinjama tijekom najmanje proteklih 60 dana prije izvoza;
 • da životinje nisu boravile na gospodarstvima u kojima su tijekom proteklih 60 dana potvrđeni slučajevi bolesti Nipah;
 • da su životinje su podvrgnute ELISA testu za određivanje protutijela IgG s negativnim rezultatom, provedenim na uzorku krvi uzetim unutar 10 dana od izvoza, provedenim u laboratoriju koji su za test na protutijela na viruse bolesti Nipah odobrila nadležna veterinarska tijela.
Dodatne zahtjevi u odnosu na pse koji se otpremaju u Finsku, Maltu, Irsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo

Ukoliko se psi otpremaju u Finsku, Maltu, Irsku ili Ujedinjeno Kraljevstvo u identifikacijskom dokumentu moraju biti uneseni i podaci o tretiranju pasa protiv trakavice Echinococcus multilocularis. Naime, u skladu s odredbama Delegirane Uredbe Komisije (EU) br. 1152/2011 Finska, Malta, Irska i Ujedinjeno Kraljevstvo se smatraju zemljama slobodnim od parazita Echinococcus multilocularis te za ulazak pasa na područja tih zemalja psi moraju dodatno biti tretirani protiv trakavice Echinococcus multilocularis, lijekom na bazi prazikvantela ili nekim drugim jednako učinkovitim lijekom.
Tretiranje protiv parazita treba obaviti ovlašteni veterinar i to najviše 5 dana (120 sati) i najmanje 1 dan (24 sata) prije planiranog ulaska u spomenute države. Veterinar podatke o provedenom tretiranju mora upisati i ovjeriti u identifikacijskom dokumentu (putovnici ili veterinarskom certifikatu) koji prati kućnog ljubimca.
 
Nadzor nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca i ulazne točke za putnike

U skladu s odredbama Uredbe (EU) br. 576/2013 države članice su obvezne provoditi dokumentacijske i identifikacijske preglede kućnih ljubimaca koji su predmet nekomercijalnog premještanja na njihovo državno područje iz druge države članice ili iz treće zemlje. Sukladno tome, nadzori nad nekomercijalnim kretanjem su mogući i tijekom premještanja kućnih ljubimaca između država članica Europske unije, bez obzira  radi li se o kućnim ljubimcima koje su podrijetlom iz Europske unije ili su već uneseni iz neke treće zemlje u Europsku uniju pa se nadzor obavlja tijekom njihova premještanja između država članica.
Nadležna tijela koja provode nadzore nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca definirana su u nacionalnim zakonodavstvom države članice Europske unije. U Republici Hrvatskoj nadzor nad nekomercijalnim premještanjem kućnih ljubimaca obavljaju carinski službenici i veterinarski inspektori.

Ulazne točke za putnike  su  područja odnosno granični prijelazi koje je u skladu s nacionalnim propisima odredila država članica za potrebe pregleda kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili ovlaštenih osoba, koji na područje Europske unije dolaze iz trećih zemalja (osim iz Andore, Švicarske, Farskih otoka, Gibraltara, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Države Vatikanskoga Grada) .

Nekomercijalno premještanje ptica kao kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku iz trećih zemalja je dozvoljeno jedino preko graničnih prijelaza na kojima se nalaze odobrene granične veterinarske postaje (GVP) na kojima carinski službenici i granični veterinarski inspektori obavljaju dokumentacijski i identifikacijski pregled.
Svaka država članica je obvezna dostaviti Europskoj komisiji popise ulaznih točaka za putnike i oni su objavljeni na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/eu-legislation/non-commercial-non-eu/tpe_en.htm
 
U slučaju neispunjavanja svih navedenih kriterija premještanje kućnih ljubimaca se smatra komercijalnog karaktera i premještanje kućnih ljubimaca se odvija u skladu s EU zakonodavstvom koje propisuje postupke koji se primjenjuju pri komercijalnom unosu kućnih ljubimaca iz trećih zemalja na područje Europske unije ili komercijalnom premještanju životinja između država članica Europske unije.

Više informacija o pravilima koja se primjenjuju pri nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca iz trećih zemalja na područje Europske unije kao i pri nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca između država članica dostupno je na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:

http://ec.europa.eu/food/animals/pet-movement/index_en.htm

Kalendar događanja