Veterinarski certifikati za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla


  
Veterinarski certifikati za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla


Zahtjev za izradu veterinarskog certifikata
U skladu s odredbama članka 62. stavka (4) Zakona o veterinarstvu  (»Narodne novine«, br. NN 82/13, 148/13, 115/18, 52/21) izvoznici su dužni raspitati se o uvjetima izvoza koje propisuje država uvoznica za određene pošiljke te pribaviti model važećeg obrasca certifikata od nadležnog tijela države uvoznice. Navedeni model obrasca uz ispunjeni zahtjev za izradu veterinarskog certifikata, potrebno je dostaviti u elektronskom obliku (u Word-u), a naknadno i putem pošte, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane koja će certifikat analizirati, provesti postupak usuglašavanja s nadležnim tijelom zemlje uvoznice te usuglašeni model dati u tisak.
Ukoliko izvoznik nije u mogućnosti pribaviti model važećeg obrasca certifikata od nadležnog tijela države uvoznice, za pomoć se može obratiti Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane koja će službeno kontaktirati nadležno tijelo treće zemlje uvoznice i zatražiti veterinarsko zdravstvene uvjete za uvoz dotičnog proizvoda u treću zemlju te će o tome informirati izvoznika u Republici Hrvatskoj.
Postupku usuglašavanja veterinarskog certifikata može prethoditi postupak odobravanja zemlje izvoznice od strane uvoznice. Naime, sukladno odredbama WTO SPS Sporazuma, svaka zemlja uvoznica ima pravo provesti analizu rizika od uvoza životinja, proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla iz zainteresirane zemlje izvoznice te odrediti uvjete pod kojima se takav uvoz može obaviti. Analiza rizika može uključivati uredsku procjenu sustava službenih kontrola i nacionalne veterinarske službe temeljem informacija i dokumentacije koju na njihov zahtjev dostavlja nadležno tijelo zemlje izvoznice   te posjetu u svrhu verifikacije zaprimljenih informacija, odnosno inspekcije/audita, a može uključivati i odobravanje pojedinačnih izvoznih objekata. Ovisno o zainteresiranosti za uvoz i administrativnim kapacitetima nadležnog tijela uvoznice, ovaj postupak može trajati od nekoliko mjeseci do više godina.
Nakon završenog postupka odobravanja, kao i u slučajevima kada ne koristi mogućnost procjene rizika, uvoznica određuje veterinarsko zdravstvene/sanitarne uvjete pod kojima se može uvoziti određena vrsta pošiljke i koji su sadržani u veterinarskom certifikatu, a koji moraju biti u skladu s međunarodnim standardima, zasnovani na znanstvenim činjenicama te razmjerni riziku kojem se uvozom mogu potencijalno izložiti. Ukoliko tome nije tako, odnosno, ako se ne može ispuniti zahtijevane mjere ili bi njihova provedba bila preveliko financijsko opterećenje za izvoznika, ali se u zemlji izvoznici provode mjere koje mogu pružiti ekvivalentnu razinu sigurnosti, nadležno tijelo predlaže alternativni tekst certifikata nakon čega slijede pregovori i konačno usuglašavanje modela certifikata. Ovaj postupak može trajati od 30 dana pa do više mjeseci, ovisno o kooperativnosti nadležnog tijela zemlje uvoznice, a ukoliko priznaju EU sustav službenih kontrola, postupak usuglašavanja certifikata može trajati i kraće od 30 dana.

Zahtjev za izradu veterinarskog certifikata

Izrada  veterinarskih certifikata
Nakon što Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane usuglasi predmetni veterinarski certifikat s nadležnim tijelom zemlje uvoznice, isti se šalje na tiskanje u ovlaštenu tiskaru. Uobičajeno vrijeme potrebno za pripremu i tiskanje veterinarskog certifikata je oko 14 dana.

Ažuriranje popisa veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda
Popis svih veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda dostupni su na službenoj mrežnoj stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstva poljoprivrede:

Popis veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla 22.03.2024.pdf

Narudžbe za certifikate s popisa dostavljaju se na adresu: Državni inspektorat, Sektor za veterinarski nadzor I nadzor sigurnosti hrane, Šubićeva 29, 10000 Zagreb ili e-poštom: inga.vukelic@dirh.hr.
Napomena!
Navedeni popis objavljenih izvoznih veterinarskih certifikata je orijentacijski, što znači da postoji mogućnost da pojedini objavljeni obrasci veterinarskih certifikata nisu više važeći. Naime, iako bi o svim eventualnim promjenama veterinarsko zdravstvenih uvjeta u usuglašenim certifikatima, nadležna tijela zemalja uvoznica trebala na vrijeme izvijestiti zemlje izvoznice kako bi one imale dovoljno vremena za pripremu odgovarajućih izmjena u certifikatima i informiranje službenih osoba za certificiranje, ponekad to nije slučaj, pa je uputno da se izvoznici putem svojih partnera uvoznika, prije početka izvoza informiraju o tome da li je postojeći usuglašeni certifikat još uvijek prihvatljiv zemlji uvoznici, posebice kada se radi o davno usuglašenim certifikatima koji duže vremena nisu korišteni.    
Kao pomoć u snalaženju, u tablici popisa certifikata navedeni su  datumi kada je određeni model certifikata bio izrađen.
 
Preuzimanje veterinarskih certifikata za izvoz
Obrasce tiskanih veterinarskih certifikata mogu naručiti veterinarski inspektori te kontrolna tijela kojima su povjereni poslovi certificiranja. U iznimnim slučajevima, oni mogu opunomoćiti druge osobe za osobno preuzimanje obrazaca. U slučaju namjere davanja punomoći za osobno podizanje veterinarskih certifikata za izvoz potrebno je ispuniti i ovjeriti Punomoć koja se nalazi u privitku te putem elektronske pošte najaviti potrebu osobnog preuzimanja putem opunomoćene osobe.
Isključivo s uredno ispunjenom Punomoći, narudžbenicom za navedene certifikate te uz predočenje identifikacijske isprave, a nakon prethodne najave, stranka može osobno podići certifikat.

Punomoć za preuzimanje obrazaca certifikata
 
Korištenje TRACES sustava u svrhu izvoza
Ukoliko hrvatski izvoznici namjeravaju izvoziti žive životinje i proizvode/nusproizvode životinjskog podrijetla u treće zemlje s kojima je Europska komisije sklopila bilateralne ugovore, veterinarski certifikati se ispunjavaju i izdaju u TRACES sustavu (eng. Trade Control and Export System). Naime, jedna od funkcionalnosti TRACES sustava je da omogućuje kreiranje veterinarskih certifikata za izvoz životinja i proizvoda životinjskog podrijetla u treće zemlje s kojima je Europska komisija sklopila bilateralne ugovore. Bilateralnim ugovorima s pojedinim trećim zemljama Europska komisija je uskladila veterinarsko-zdravstvene uvjete za izvoz ali samo za određene životinjske vrste i proizvode životinjskog podrijetla i te usklađene veterinarske certifikate ugradila u TRACES sustav. Napominjemo da veterinarsko-zdravstveni uvjeti sadržani u certifikatima, a koji su dogovoreni bilateralnim ugovorima, moraju biti zadovoljeni prilikom izvoza što potvrđuje službena osoba nadležnog veterinarskog tijela Republike Hrvatske (osoba koja je od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane ovlaštena za obavljanje certificiranja) te nisu podložni preinakama.

Uspostavom usklađenih veterinarskih certifikata i njihovom ugradnjom u TRACES sustav u znatnoj mjeri je olakšan izvoz određenih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla iz Europske unije u treće zemlje budući da je za nadležna tijela država članica uklonjena nedoumica koji je obrazac veterinarskog certifikata za izvoz ispravan, a mogućnost pogrešnog certificiranja smanjena na najmanju moguću mjeru.
Više informacija o TRACES sustavu možete dobiti na sljedećoj mrežnoj stranici Europske komisije:
http://ec.europa.eu/food/animals/traces_en
  
Izvoz u Veliku Britaniju
Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske („Ujedinjena Kraljevina”) napustila je 1. veljače 2020. Europsku uniju („Unija”) i Europsku zajednicu za atomsku energiju („Euratom”). Na isti je datum stupio na snagu Sporazum o povlačenju 1 koji su sklopile Unija i Ujedinjena Kraljevina, čime je postignuto uredno povlačenje Ujedinjene Kraljevine, pravna sigurnost u važnim područjima, uključujući prava građana i financijski dogovor, i izbjegnuta je „tvrda” granica na otoku Irskoj.
S datumom 1. siječnja 2021. započela je sukcesivna primjena novog sustava kontrola životinja te proizvoda i nusproizvoda životinjskog podrijetla koji se iz EU izvoze u Veliku Britaniju.
Uvoz u Veliku Britaniju iz država članica EU dozvoljen je isključivo iz objekata koji se nalaze na listi odobrenih objekata njihovog nadležnog tijela. Ova lista se formira na način da se preuzima lista odobrenih objekata koji se nalaze u sustavu za elektronsko certificiranje TRACES NT. Ukoliko objekt iz kojeg se namjerava izvoziti u Veliku Britaniju nije upisan u sustav TRACES NT, potrebno je zatražiti upis u Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane podnošenjem zahtjeva putem elektronske pošte na adresu veterinarstvo@mps.hr
 
Žive životinje i zametni proizvodi
Uvoz živih životinja i zametnih proizvoda iz država članica EU u Veliku Britaniju je dozvoljen ukoliko je uvoznik unaprijed najavio uvoz putem sustava IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system), ishodovao UNN (unique notification number), a pošiljku prati odgovarajući veterinarski certifikat. Veterinarski certifikati za izvoz živih životinja u Veliku Britaniju su dostupni u sustavu TRACES.
Od 1. ožujka 2022. kontrole pošiljki životinja, a od 1. siječnja 2022. zametnih proizvoda, Velika Britanija će obavljati na graničnim inspekcijskim postajama, a do tih datuma se obavljaju na mjestu odredišta. UNN broj neće biti potreban za uvoz zametnih proizvoda od 01. siječnja 2022.
 
Proizvodi životinjskog podrijetla 
Uvoz proizvoda životinjskog podrijetla iz država članica EU u Veliku Britaniju će od 1. siječnja  2022. (umjesto planiranog 1. listopada 2021.) biti dozvoljen ukoliko uvoznik unaprijed najavi uvoz putem sustava IPAFFS, a od 1. srpnja 2022. (umjesto planiranog 1. listopada 2021.) pošiljku će morati pratiti i odgovarajući veterinarski certifikat. Veterinarski certifikati za izvoz proizvoda životinjskog podrijetla u Veliku Britaniju su dostupni u sustavu TRACES. Do 1. srpnja 2022. (umjesto planiranog 1. listopada 2021.) pošiljku mora pratiti komercijalni dokument. Kontrole pošiljki proizvoda životinjskog podrijetla na graničnim kontrolnim postajama su najavljene za 1. siječnja 2022.
 
Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu namijenjeni prehrani ljudi
Uvoz nusproizvoda visokog rizika će od 1. siječnja 2022. (umjesto planiranog 1. listopada 2021.) biti dozvoljen ukoliko uvoznik unaprijed najavi uvoz putem sustava IPAFFS, a od 1. srpnja 2022.  (umjesto planiranog 1. listopada 2021.) pošiljku će morati pratiti i odgovarajući veterinarski certifikat. Do tog datuma moguć je uvoz s komercijalnim dokumentom i najavom u IPAFFS. Pregled na graničnim kontrolnim postajama će početi od 1. siječnja 2022.
Uvoz nusproizvoda niskog rizika će od 1. srpnja 2022. (umjesto planiranog 1. listopada 2021.) biti dozvoljen ukoliko pošiljku prati odgovarajući veterinarski certifikat, a do tog datuma moguć je uvoz s komercijalnim dokumentom. Pregled na graničnim kontrolnim postajama će početi od 1. siječnja 2022., a s datumom na snagu stupa i obveza prijave uvoza putem sustava IPAFFS.
 
Kućni ljubimci (psi, mačke i pitome vretice)
Nekomercijalni promet
Za sve državljane EU, nekomercijalni promet iz EU u VB je dozvoljen s EU Putovnicom za kućne ljubimce. Više informacija na poveznici https://www.gov.uk/bring-pet-to-great-britain/pet-passport
Komercijalni promet
U komercijalnom prometu iz EU prema VB, pošiljku kućnih ljubimaca mora pratiti certifikat (GB) Psi, mačke i pitome vretice iz EU-a 2019/294 GBHC157E koji je dostupan za certificiranje u sustavu TRACES.
 
 
 
 


Kalendar događanja