Cijepljenje u 2017. godini


  Uputa o provedbi cijepljenja životinja protiv bolesti plavog jezika u 2017.  godini
  
Cijepljenje se mora provesti sukladno uputi proizvođača, na način da:

 
Doziranje i način primjene cjepiva provodi se sukladno uputi proizvođača koja se nalazi u Prilogu I. ove Upute.
 
Napomena: Doziranje i način primjene cjepiva kao i stjecanje imuniteta u koza istovjetno je onome propisanome za ovce.
 
Cijepiti je potrebno sve životinje koje su na dan obavljanja prvog i drugog cijepljenja stare tri mjeseca i više. Sukladno tome životinju koja će biti cijepljena samo jedan puta (u okviru druge akcije-docjepljivanja) nije potrebno naknadno docjepljivati.
 
Cijepljenje životinja potrebno je provoditi u skladu s pravilima struke. Prije cijepljenja mora se obaviti opći klinički pregled životinje, te očitati propisanu oznaku. Ukoliko životinja nije odgovarajuće označena istu je potrebno prvo označiti, a potom cijepiti. Sve novo označene životinje moraju biti upisane u bazu. 
 
Označavanje životinja provodi se na način propisan točkom 6. ove Upute.
 
Ukoliko posjednik odbije provesti mjeru cijepljenja ovlašteni veterinar dužan je o istome bez odgađanja izvijestiti nadležni veterinarski ured.
 
U slučaju da cijepljenje ne bude provedeno unutar propisanog roka, ovlaštena veterinarska organizacija dužna je pisanim putem (elektronskom poštom na e-mail adresu veterinarstvo@mps.hr) izvijestiti Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane o svim gospodarstvima (JIBG, adresa, broj životinja) na kojima mjera nije provedena.
 
Po provedenom cijepljenju djelatnik ovlaštene veterinarske organizacije mora:
 

 1. Upisati cijepljenje u Evidenciju o liječenju životinja,
 2. Ukoliko Evidencija o liječenju i karenciji nije dostupna na gospodarstvu, upisati cijepljenje u Registar goveda na gospodarstvu ili Registar ovaca/koza na gospodarstvu. Evidenciju je potrebno naručiti.
 3. Ukoliko nije moguće ispuniti preduvjete iz točke a) ili točke b), posjedniku izdati potvrdu o provedenom cijepljenju.
   

Podatci o cijepljenju moraju sadržavati najmanje sljedeće informacije:
 

 • broj cijepljenih životinja po vrstama,
 • datum cijepljenja,
 • serijski broj cjepiva, i
 • ime i prezime te potpis ovlaštenog veterinara odgovornog za provedbu.

 
Podatci o cijepljenim životinjama moraju biti uneseni u računalnu aplikaciju JRDŽ, u izborniku „Bolest plavog jezika“. Uputa za rad u aplikaciji dostupna je na web stranicama HPA, odnosno u ekranu 'Dokumenti i upute'.
 
Ukoliko se ukaže potreba za dostavom dodatnih količina cjepiva, zahtjev za dostavu potrebno je uputiti elektronskim putem na Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane (e-mail veterinarstvo@mps.hr) pri čemu isti mora sadržavati podatak o točnom broju doza cjepiva koje je potreban za dovršetak akcije te broj životinja po vrsti koje je potrebno dodatno cijepiti.
 
Isporuka dodatnih količina cjepiva preko ovlaštenog distributera nije dozvoljena bez  prethodnog odobrenja Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
 
 

Označavanje životinja

Označavanje životinja mora biti provedeno na sljedeći način:
 

 • Ovce i koze stare iznad 3 mjeseca koje nikada nisu bile označene niti su slijedom toga registrirane u JROK-u – prilikom prvog cijepljenja označiti markicom i bolusom i nakon toga registrirati ovce/koze u bazi i registrirati cijepljenje BPJ-a. Ovo se odnosi i na ovce/koze rođene prije 31.12.2010. godine, a koje nikada nisu bile označene i registrirane ni na koji način. Dozvoljava se u izuzetnim slučajevima izrazito malih ovaca/koza iz fizioloških razloga aplicirati bolus iz redovnog kompleta markice i bolusa (markica već aplicirana) prilikom docjepljivanja, a bolus u međuvremenu držati kod posjednika ili u veterinarskoj organizaciji – ovisno o tome što sam posjednik smatra pogodnijim.
 • Ovce i koze koje su prethodno bile označene samo markicom („rupa na uški“), bile su registrirane u JRG-u, a izgubile su markicu – kontrolom podataka u Registru na gospodarstvu i računalnoj bazi utvrditi o kojima se ovcama/kozama radi, cijepiti ih i registrirati isto u odgovarajućoj aplikaciji, te naručiti zamjensku markicu i bolus. Zamjensku markicu i bolus aplicirati prilikom docjepljivanja. Ukoliko naručeni zamjenski bolus-markica komplet ne stigne niti do trenutka docjepljivanja, životinje je potrebno docijepiti i registrirati, a bolus i markicu u tom slučaju aplicirati naknadno, po prispijeću istih.
 • Ovce i koze koje su izgubile markicu, a označene su bolusom – cijepiti i registrirati te naručiti zamjensku markicu koja se u tom slučaju aplicira prilikom docjepljivanja ili naknadno (ukoliko zamjenska markica ne bude isporučena do provođenja drugog cijepljenja).
 • Sve novooznačene životinje bit će vidljive u bazi JRDŽ – aplikaciji za cijepljenje BPJ tek idući dan po registraciji u sustav. To znači da će se unos podataka o provedenom cijepljenju na gospodarstvima sa novooznačenim životinjama u punom opsegu moći provesti tek dan nakon cijepljenja i registracije novooznačenih životinja u sustavu.
 • Samostalni označavatelji dužni su osigurati da sve životinje prije prvog cijepljenja budu označene i registrirane u skladu s gore navedenim uputama. U slučaju da kod sebe nemaju markica s bolusima, a imaju neoznačenih životinja, prilikom provedbe prvog cijepljenja dužni su iste odmah preuzeti od veterinara i postupiti kako je prethodno određeno, ili dopustiti da neoznačene životinje označi i registrira veterinar. U slučaju odbijanja, o istome se mora izvijestiti nadležni veterinarski inspektor.
 • Posjednici koji s HPA imaju ugovor o suradnji koji uključuje pružanje usluge označavanja i registracije životinja ne isključuje postupanje veterinara po gore navedenim uputama i izvještavanje nadležnog veterinarskog inspektora u slučaju odbijanja.
 • Označavanje i registracija ovaca i koza i u slučaju životinja mlađih od 6 mjeseci mora se provoditi  markicama i bolusima.
 • Ovce i koze mlađe od 6 mjeseci ne smiju se označavati samo markicama. Derogacija (izuzetak) označavanja ovaca/koza elektronskim sredstvom odnosi se na označavanje ovaca i koza mlađih od 6 mjeseci ako se životinje otpremaju na klanje, a u tom slučaju životinje se ne cijepe !
 • U slučaju goveda, ovaca i koza koje se zateknu na gospodarstvima koja nisu registrirana u Registru farmi JRDŽ-a, mora se unijeti zahtjev za registraciju gospodarstva u odgovarajuću aplikaciju JRDŽ-a i o istome obavijestiti nadležni veterinarski ured. HPA će obaviti registraciju unutar 10 dana od podnesenog zahtjeva. Po provedenoj registraciji farme, registriraju se životinje i obavlja vakcinacija.
 • Prilikom provedbe cijepljenja obavezno se mora provoditi sljedeći postupak:

 
Nesukladnosti goveda, ovaca i koza na gospodarstvu u odnosu na JRG/JROK/aplikaciju za cijepljenje (viškovi ili manjkovi životinja) rješavaju se na način da se prilikom cijepljenja, takve životinje ručno upišu na papir s naznakom „višak“ i/ili „manjak“ (mogu se koristiti bianco prinatni Prilozi 7 i 8, odnosno 2 i 4) koji se putem elektronske pošte dostavljaju u HPA na adresu oznacavanje@hpa.hr kako bi se uskladilo stvarno stanje sa stanjem u bazama u roku do 48 sati. O svim nesukladnostima dužni ste obavijestiti i nadležni veterinarski ured.
 
Skrećemo pažnju da će Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane provoditi kontrole te da će se plaćati samo pravilno i u potpunosti provedene mjere cijepljenja BPJ-a u skladu s gore navedenim uputama.
 

Posebna upozorenja vezana za primjenu cjepiva i karencija

Prema podatcima proizvođača, ne postoje dostupni podatci o neškodljivosti i djelotvornosti
cjepiva kada se primjenjuje s bilo kojim drugim veterinarsko-medicinskim proizvodom.
 
U svrhu osiguravanja zaštite zdravlja populacije goveda, ovaca i koza u zemlji te sprječavanja
cirkulacije virusa bolesti plavog jezika na području Republike Hrvatske,
nema kontraindikacija za primjenu cjepiva u gravidnih životinja ciljanih vrsta.
 
Cijepiti je dozvoljeno samo zdrave životinje. 
 
Karencija nakon primjene cjepiva iznosi nula dana.
 
Financiranje mjere

Za vrijeme akcije cijepljenja koja se provodi u rokovima propisanim Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju u 2016. godini („Narodne novine“, br. 141/15) troškovi cijepljenja podmiruju se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna.
Troškove cijepljenja životinje, provedenog na zahtjev posjednika izvan roka propisanog Dijelom II, točkom 4., stavkom 1. Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovom financiranju u 2016. godini („Narodne novine“, br. 141/15), u cijelosti plača posjednik prema važećem cjeniku (cijena uključuje rad veterinara i dozu cjepiva). 
Troškove označavanja životinja u svim opisanim slučajevima u cijelosti plaća posjednik.________________________________________________________________________________

Dokumenti za ispis:

Uputa o provedbi cijepljenja životinja protiv bolesti plavog jezika u 2017. godini


Kalendar događanja