Sustavi držanja kokoši nesilica


 Životinje se mogu držati samo ako se može udovoljiti njihovim biološkim potrebama na način da se ne ometaju njihove fiziološke funkcije i ponašanje.

Sustavi držanja kokoši nesilica (letak)

Kalendar događanja