Sustavi držanja kokoši nesilica

 Životinje se mogu držati samo ako se može udovoljiti njihovim biološkim potrebama na način da se ne ometaju njihove fiziološke funkcije i ponašanje.

Sustavi držanja kokoši nesilica (letak)
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.