Novosti

18.05.2022

Ukidanje „Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske“


S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u odnosu na pojavu i širenje visoko patogene influence ptica u zemljama u okruženju te državama članicama EU, obavještavamo vas o ukidanju "Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske“ (Narodne novine, br. 132/21, 11/22 i 52/22).
 
Posljednji slučaj visoko patogene influence ptica na području RH potvrđen je 13. siječnja 2022. godine na gospodarstvu s domaćom peradi na području Osječko- baranjske županije, a u divljih ptica 21. veljače 2022. godine u labudova pronađenih na području Vukovarsko- srijemske županije.
 
Virus influence ptica i dalje je prisutan u prirodi te cirkulira unutar populacije divljih ptica i povremeno dovodi do izbijanja bolesti na gospodarstvima koja drže perad.
 
Stoga podsjećamo posjednike da nadležnoj veterinarskoj organizaciji, u cilju ranog otkrivanja influence ptica, i nadalje obvezno prijavljuju svaku promijenu zdravstvenog stanja i ponašanja, smanjenje proizvodnje, smanjen unos hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu te da na gospodarstvima provode redovite biosigurnosne i higijenske mjere.
17.05.2022

Informativni materijali o Uredbi o zdravlju životinja (EU) 2016/429


Informativni materijali o Uredbi o zdravlju životinja (EU) 2016/429 dostupni su na slijedećoj poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4824
17.05.2022

Edukacije ovlaštenih veterinara VPG 2022 i Naredba


Veterinarski pregled gospodarstva 2022.
 
Ministrica poljoprivrede donijela je Odluku o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2022. godini KLASA: 322-01/22-01/28; URBROJ 525-09/543-22-1 od 2. svibnja 2022. godine. U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je provedbu edukacija namijenih ovlaštenim veterinarima koje će se održati u sljedećim terminima:
 
 1. 19. svibnja 2022. velika dvorana HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, 51000, Rijeka, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija,
 2. 20. svibnja 2022. velika dvorana HGK Varaždin, Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska Županija,
 3. 23. svibnja 2022. velika dvorana HGK Split, Trumbićeva obala 4, 21000, Split (50 mjesta) u terminu od 11-14 sati, Zadarska, šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija,
 4. 26. svibnja 2022. kino dvorana MP, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (100 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Karlovačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija,
 5. 27. svibnja 2022. velika dvorana HGK Osijek Europska avenija 13, 31000 Osijek, (50 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.
 
Edukacije će provesti djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, i to o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2022. godini u skladu s Odlukom ministrice poljoprivrede KLASA: 322-01/22-01/28; URBROJ 525-09/543-22-1 od 2. svibnja 2022. godine te iz područja zdravlja životinja, a vezano na godišnju Naredbu o mjerama zaštite zdravlja životinja i njihovom financiranju (Narodne novine 145/2021).
 
Svrha provedbe VPG-a 2022 je:
 1. Educirati posjednike životinja o sustavima kontrole prometa te o pravima i obvezama koje proizlaze iz sve obimnije veterinarske legislative, prvenstveno one koja se odnosi na označavanje životinja i registraciju prometa te dobrobit životinja, kao i propisa koji se odnose na tzv. „cross-compliance“, odnosnu višestruku usklađenost koju stočari moraju ispunjavati za dobivanje državnih potpora;
 2. Usklađivanje Jedinstvenog registra goveda sa stvarnim stanjem na terenu uz popunjavanje nepotpunih migracija u svrhu postizanja pune operativnosti Jedinstvenog registra goveda (uključujući registraciju svih migracija), a koja je nastala na području Sisačko-moslavačke županije i kao posljedica prirodne nepogode;
 3. Educiranje i podizanje svijesti posjednika o važnosti provedbe biosigurnosnih mjera zdravstvenog stanja životinja i njihovoga  zdravstvenog statusa, dobrobiti životinja, a sve  u cilju sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja;
 4. Prikupljanje podataka potrebnih za procjenu rizika na temelju koje se ciljano i učinkovito usmjeravaju ljudski (osobito veterinarsko-inspekcijski) i materijalni resursi za kontrolu i poduzimanje korektivnih mjera;
 5. Registrirati sve farme na području Sisačko-moslavačke županije, što je preduvjet za punu implementaciju sustava označavanja i registracije prometa životinja;
 6. Posjednike educirati o važnosti liječenja životinja te vođenja evidencija o tome;
 7. Educiranje i podizanje svijesti posjednika o važnosti postupaka u proizvodnji hrane, uvjetima kojima moraju udovoljavati gospodarski objekti i oprema u proizvodnji hrane i hrane za životinje;
 8. Oformiti će se dragocjena baza podataka koja će Ministarstvu poljoprivrede, ali svim drugim zainteresiranim stranama poslužiti u svrhu racionalnijeg provođenja poljoprivredne i veterinarske politike;
 
Cilj edukacije je i upoznati najvažnije elemente programa s ciljem rane detekcije unosa virusa ASK) te tuberkulozu goveda i  brucelozu ovaca i koza s obzirom na programe iskorjenjivanja ovih bolesti koji su odobreni od strane Europske komisije, te sadrže određene nove elemente u odnosu na prethodne godine.
 
Hrvatska veterinarska komora će u skladu s odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, doktorima veterinarske medicine koji će sudjelovati na navedenim edukacijama vrednovati stručno usavršavanje s 2 boda.
18.03.2022

Privremene mjere za omogućavanje prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine s kućnim ljubimcima


Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s veterinarskom inspekcijom Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) i Hrvatskom veterinarskom komorom, privremeno omogućilo pojednostavljen ulazak na područje Republike Hrvatske kućnih ljubimaca (prvenstveno pasa i mačaka) u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine.
Naime, za unos kućnih ljubimaca iz Ukrajine je inače, uz uobičajene uvjete (identifikacija mikročipom, validno cijepljenje protiv bjesnoće, veterinarski certifikat), potreban i zadovoljavajući titar antitijela na bjesnoću te protek razdoblja od 3 mjeseca nakon uzetog uzorka. U posebnim slučajevima, unos životinja je moguć i prije ispunjenja tih uvjeta uz pismeno odobrenje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Zbog humanitarnih razloga i dobrobiti životinja, Ministarstvo poljoprivrede privremeno dopušta raseljenim osobama iz Ukrajine unos kućnih ljubimaca koji ne ispunjavaju navedene zahtjeve i bez prethodnog odobrenja.
Ovo izuzeće odnosi se isključivo na kućne ljubimce u pratnji vlasnika te nije primjenjivo na premještanje napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dopremanje kućnih ljubimaca u skloništa za životinje, privatne zbirke otvorene za javnost ili zoološke vrtove smatra se komercijalnim premještanjem te se navedena izuzeća ne primjenjuju na iste.
Kako bi se smanjio javnozdravstveni rizik zbog takvog izuzeća od uspostavljenih mjera za kontrolu bjesnoće, veterinarska inspekcija će u svakom zasebnom slučaju odrediti mjere koje je potrebno ispuniti nakon dolaska na odredište u Republiku Hrvatsku te uputiti vlasnike na koji način će to učiniti.
Hrvatska veterinarska komora se uključila u organizaciju pomoći ukrajinskim raseljenim osobama te će veterinarske organizacije i veterinarske prakse koje se nalaze na popisu dostupnom na poveznici ispod ovog teksta, ove mjere, koje odredi veterinarska inspekcija, obavljati besplatno za vlasnike.
Ovo izuzeće odnosi se isključivo na unos kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, odnosno ovlaštenih osoba te nije primjenjivo na unos u Republiku Hrvatsku napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dovođenje napuštenih pasa i mačaka iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku, koje ne ispunjavaju propisane uvjete, značilo bi kršenje EU pravila za komercijalni promet te time bilo i protuzakonito. Zbog rizika od bjesnoće i ograničenih kapaciteta naših skloništa za životinje, a u koje bi se, upravo zbog povećanog rizika, takve, napuštene pse trebalo smjestiti, nije moguće u ovom trenutku napraviti izuzeće kako bi bio dozvoljen ulazak s napuštenim i nezbrinutim psima u Republiku Hrvatsku, niti je bilo koja druga članica EU napravila do ovog trenutka izuzeće za unos takvih pasa iz Ukrajine.   
Ovdje svakako treba napomenuti da bi, zbog povećanog rizika od bjesnoće, dovođenjem napuštenih pasa i mačaka nepoznatog zdravstvenog statusa, bio izložen riziku od infekcije onaj tko ih dovozi, ali i sve druge osobe i životinje s kojima bi takva životinja bila u kontaktu. Ukoliko je kojim slučajem, ipak takva životinja već dovedena u Republiku Hrvatsku, potrebno je žurno o tome izvijestiti veterinarsku inspekciju DIRH-a kako bi se odmah poduzele mjere za sprečavanje rizika prijenosa bjesnoće.   
 
Postupak osobe koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH

Osoba koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH dužna je službenicima na graničnom prijelazu naglasiti da dolazi s kućnim ljubimcem te ispuniti Obrazac prijave s traženim podatcima. Obrazac prijave se dostavlja na adresu  veterinarstvo@mps.hr.
Ukoliko je osoba propustila prijaviti ulazak s kućnim ljubimcem službeniku na graničnom prijelazu dužna je što je moguće prije popuniti Obrazac koji se nalazi na poveznici dolje te ga dostaviti elektronskom poštom na adresu veterinarstvo@mps.hr.
 
Postupak nadležnih tijela nakon zaprimanja popunjenog Obrasca

Nakon zaprimanja Obrasca, u posjetu na prijavljenoj adresi dolazi veterinarski inspektor DIRH-a koji će utvrditi mjere koje je potrebno provesti u odnosu na identifikaciju psa mikročipom i cijepljenje protiv bjesnoće te obveznu evidenciju.
Veterinarski inspektor dati će daljnje upute o načinu i na koji će se provesti potrebne mjere.
Do dolaska veterinarskog inspektora, molimo vlasnike kućnih ljubimaca da ograniče kontakte ljubimca s ostalim životinjama i neovlaštenim osobama.

Poveznice na dokumente:

Obrazac prijave dopreme kućnog ljubimca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku / Заява про ввіз домашньої тварини у супроводі власників-біженців з України до Республіки Хорватія

Popis veterinarskih organizacija i veterinarskih praksi koje pro bono za vlasnike kućnih ljubimaca provode mjere cijepljenja protiv bjesnoće, dehelmintizacije i označavanja.


Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine


Tимчасові заходи з метою уможливлення ввезення домашніх тварин вимушено переселеними оcобами з України

Через надзвичайні обставини, спричинені військовими діями в Україні, Міністерство сільського господарства РХ у співпраці з Ветеринарною інспекцією Державного інспекторату Республіки Хорватія та Хорватською ветеринарною палатою тимчасово спростило ввезення домашніх тварин (насамперед собак та  котів) у супроводі власників – вимушених переселенців з України.
Як правило, для ввезення домашніх тварин з України, крім стандартних умов (ідентифікація мікрочіпом, діюча вакцинація від сказу, ветеринарний сертифікат), необхідний також задовільний результат титру антитіл від сказу та проходження 3-місячного строку після забору зразка на аналіз. В особливих випадках ввезення тварин можливе і до виконання цих передумов за письмової згоди Управління ветеринарії та безпеки харчових продуктів.
 
У зв¢язку з гуманітарними причинами та задля захисту тварин Міністерство сільського господарства тимчасово дозволяє вимушено переселеним особам з України ввозити домашніх тварин, які не відповідають вищезазначеним вимогам та без попередньої згоди. Цей виняток стосується виключно домашніх улюбленців в супроводі їх власника і не поширюється на переміщення покинутих домашніх тварин, точніше покинутих собак. Доставка домашніх тварин до притулків для тварин, приватних притулків, відкритих для громадськості, або до зоопарків вважається комерційним переміщенням тварин, і згадані винятки не застосовуються до такої категорії.
Щоб зменшити ризик для здоров’я населення у зв¢язку з такими винятками з визначених заходів щодо контролю сказу, Ветеринарна інспекція в кожному окремому випадку визначатиме заходи, які необхідно вжити після прибуття в пункт призначення в Республіці Хорватія, та дасть вказівки власникам в який спосіб це слід зробити.
Хорватська ветеринарна палата приєдналася до організації допомоги вимушено переселеним особам з України, а ветеринарні організації та ветеринарні практики, які вказано в списку (можна переглянути за посиланням під цим текстом) будуть безкоштовно для власників здійнювати такі заходи, визначені Ветеринарною інспекцією.
Такий виняток стосується виключно ввезення домашніх тварин у супроводі їх власників або уповноважених осіб і не застосовується до ввезення в Республіку Хорватія покинутих домашніх улюбленців, а саме покинутих собак. Ввезення покинутих собак і котів з України до Республіки Хорватія, які не відповідають встановленим передумовам, означатиме порушення правил ЄС щодо комерційного переміщення, а отже є протизаконним. У зв’язку з ризиком сказу та обмеженими можливостями наших притулків для тварин, в яких, саме у зв’язку з підвищеним ризиком, таких покинутих собак треба було б розмістити, на даний момент немає можливості зробити виключення і дозволити ввезення покинутих собак і собак без догляду в  Республіку Хорватія, і жодна інша країна-член ЄС дотепер не зробила виняток для ввезення таких собак з України.
В цьому контексті слід зазначити, що через підвищений ризик захворювання на сказ  особа, яка ввозить покинутих собак і котів з невідомим станом здоров’я, сама піддається ризику інфікування,  так само як йому піддаються й усі інші особи і тварини, з якими би така тварина була в контакті. Якщо би якимось чином таку тварину все ж було ввезено до Республіки Хорватія, необхідно негайно повідомити про це Ветеринарну інспекцію Державного інспекторату Республіки Хорватія (DIRH) з метою невідкладного вжиття заходів щодо запобігання ризику інфікування на сказ.  

Процедура при в¢їзді для особи, яка в¢їжджає з України до Республіки Хорватія з домашнім улюбленцем

Особа, яка прибуває з України в Республіку Хорватія з домашнім улюбленцем, при в’їзді до Республіки Хорватія зобов’язана наголосити співробітникам прикордонного пункту про те, що вона їде з домашньою твариною, та заповнити бланк Заяви про ввіз, вказавши всю необхідну інформацію. Заява про ввіз доставляється на адресу veterinarstvo@mps.hr.
Якщо особа не повідомила про прибуття з домашнім улюбленцем посадовій особі на прикордонному пункті пропуску, вона повинна  якнайшвидше заповнити бланк Заяви за посиланням нижче та надіслати її електронною поштою на адресу veterinarstvo@mps.hr.
 
Процедура компетентних органів після отримання заповненої Заяви

Після отримання Заяви ветеринарний інспектор DIRH прибуде на вказану адресу та визначить заходи, які необхідно вжити для ідентифікації собаки за допомоги мікрочіпу, вакцинації проти сказу та обов’язкової реєстрації.
Ветеринарний інспектор дасть подальші вказівки про спосіб, яким будуть здійснюватися необхідні заходи.
До прибуття ветеринарного інспектора просимо власників домашніх улюбленців обмежити контакти улюбленця з іншими тваринами та сторонніми особами.

Kalendar događanja