Odobravanje objekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla

ODOBRAVANJE OBJEKATA U POSLOVANJU S NUSPROIZVODIMA
 
Prema Pravilniku o registraciji subjekata i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2010_02_20_504.html, Upute za odobravanje objekta u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla (NŽP)


Za odobravanje (izmjenu/dopunu) objekta u poslovanju s NŽP potrebno je dostaviti:
  1. Prilog 3
  2. Presliku izvatka iz Sudskog registra/Registra obrtnika/Registra udruga/Rješenje APPRRR
  3. tlocrt objekta s ucrtanom opremom i tehnološkim putovima proizvodnje, u mjerilu 1:50, odnosno 1:100, tako da raspored prostorija i opreme bude jasno vidljiv
  • Po podnesenom zahtjevu, čelnik nadležnog tijela rješenjem osniva stručno povjerenstvo koje obavlja pregled objekta.
  • U slučaju kada objekt udovoljava uvjetima utvrđenim u Pravilniku o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, u pogledu dokumentacije, infrastrukture, opreme te plana sustava samokontrola vezano uz tehnološke postupke koji će se obavljati u objektu, stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka, dostavlja nadležnom tijelu zapisnik o nalazu na licu mjesta u objektu, kao i prijedlog za izdavanje uvjetnog odobrenja.
  • Na temelju rješenja o uvjetnom odobrenju koje donosi nadležno tijelo, objekt se upisuje u Upisnik odobrenih objekata, te mu se dodjeljuje odobreni broj. Uz rješenje o uvjetnom odobrenju objekta, nadležno tijelo subjektu dostavlja i Izvod iz Upisnika odobrenih objekata

Za brisanje iz Upisnika odobrenog  objekta u poslovanju s NŽP potrebno je dostaviti: 
  1. Prilog 4
Dostaviti:
Ministarstvo, poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.