Prijava bolesti životinja

Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja propisuje obveze:
  • posjednika životinje,
  • veterinara,
  • ovlaštenih veterinara,
  • veterinarskih inspektora u nadležnom veterinarskom uredu,
  • službenih ili referentnih laboratorija.
Obveza ovlaštenog veterinara je da u slučaju sumnje na bilo koju bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika o tome bez odgađanja elektroničkim putem izvijesti Upravu i veterinarskog inspektora u nadležnom veterinarskom uredu (Obrazac za prijavu sumnje na bolest životinja).
Obveza ovlaštenog veterinara je da u slučaju potvrđenog slučaja bilo koje bolest iz Priloga I. ovoga Pravilnika o tome bez odgađanja elektroničkim putem izvijesti Upravu i veterinarskog inspektora u nadležnom veterinarskom uredu (Obrazac za prijavu potvrđenog slučaja bolest životinja).
Obveza ovlaštenog veterinara je prijavljivanje tjednih promjena kod potvrđenog slučaja bolesti životinja Upravi i veterinarskom inspektoru u nadležnom veterinarskom uredu (Obrazac za prijavu tjednih promjena kod potvrđenog slučaja bolest životinja).
Obveza veterinarskih inspektora je dostavljanje izvješća o odjavi potvrđenog slučaja bolesti životinja (Obrazac za odjavu potvrđenog slučaja bolesti životinja) te izvješćivanje Uprave sukladno članku 7. Pravilnika.

Lista bolesti koje se prijavljuju se nalaze u Prilogu I Pravilnika.
 

Ispunjene obrasce ovlašteni veterinari te veterinarski inspektori trebaju poslati na adresu elektroničke pošte: tihana.miskic@mps.hr.

Za ostale inforamcije o prijavi bolesti i izvješćivanju slobodno nas kontaktirajte

Tihana Miškić, dr. med. vet.
Telefon: 00 385 1 6443 246
Telefaks: 00 385 1 6443 899 
E-mail: tihana.miskic@mps.hr
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.