O nama

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane u svom djelokrugu rada obuhvaća upravne poslove iz područja veterinarstva i sigurnosti hrane. U dijelu upravnih poslova, Uprava donosi strategiju zdravlja životinja, provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze, analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama i zemlji i inozemstvu, izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravlja i koordinira njihovu provedbu. Uprava donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih, sigurnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša, određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe, brine o dobrobiti životinja, na način da predlaže uvjete držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama, objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih programa, koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva i sigurnosti hrane. Uprava usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU na području veterinarstva i sigurnosti hrane, predlaže nacionalno zakonodavstvo u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, označavanja i registracije životinja, organizacije i ustroja veterinarske službe i troškova u veterinarstvu; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF). U odnosu na međunarodni promet Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu Europske unije; propisuje uvijete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje Republike Hrvatske; aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.


 
 
 

© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.