O nama

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane u svom djelokrugu rada obuhvaća upravne poslove i poslove veterinarske inspekcije. U dijelu upravnih poslova, Uprava donosi strategiju zdravlja životinja, provodi mjere za rano otkrivanje i sprječavanje pojave, kontrolu, nadziranje, praćenje, istraživanje izbijanja opasnih bolesti životinja uključujući i zoonoze, analizira podatke o pojavi bolesti životinja i iste dostavlja Europskoj komisiji, Svjetskoj organizaciji za zdravlje životinja, susjednim zemljama i drugim zainteresiranim stranama i zemlji i inozemstvu, izrađuje planove mjera koje se provode u slučaju izbijanja naročito opasnih zaraznih bolesti (Krizni planovi) i upravlja i koordinira njihovu provedbu. Uprava donosi mjere za osiguravanje zdravstveno ispravnih, sigurnih i neškodljivih proizvoda životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo i sigurnost hrane, veterinarsko-medicinske proizvode, promicanja reprodukcije životinja, veterinarske zaštite okoliša, određuje ustroj i prati funkcioniranje veterinarske službe, brine o dobrobiti životinja, na način da predlaže uvjete držanja, smještaja, hranidbe, zaštite i odnosa prema životinjama, objedinjuje sustav upisnika, registara i računalnih programa, koji se vode u svrhu kontrole zdravlja i dobrobiti životinja te veterinarskoga javnog zdravstva i sigurnosti hrane. Uprava usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom EU na području veterinarstva i sigurnosti hrane, predlaže nacionalno zakonodavstvo u području zdravlja i dobrobiti životinja, kontrole zoonoza, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarskog javnog zdravstva i sigurnosti hrane, označavanja i registracije životinja, organizacije i ustroja veterinarske službe i troškova u veterinarstvu; uspostavlja i upravlja nacionalnim sustavom brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF). U dijelu koji se odnosi na veterinarsku inspekciju djelokrug rada obuhvaća službene kontrole odnosno nadzor u području veterinarstva i to: nad provedbom mjera za otkrivanje, sprječavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametničkih bolesti životinja, prometa i označavanja životinja, reprodukcije i farmskog uzgoja životinja, vezano za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, u objektima te prijevoznicima u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (u daljnjem tekstu: nusproizvodi životinjskog podrijetla), u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla i hranom za životinje, vezano za financiranje službenih kontrola, nad radom kontrolnih tijela i ovlaštenih veterinarskih organizacija, zaštite životinja, veterinarsko-medicinskih proizvoda, veterinarske zaštite okoliša; laboratorija, provođenja monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije. Poslovi veterinarske inspekcije obuhvaćaju i koordinaciju i komunikaciju u području sigurnosti hrane unutar tijela državne uprave (Ministarstva zdravlja, Državnog inspektorata) i drugih institucija u Republici Hrvatskoj uključenih u sustav sigurnosti hrane; ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u području zdravlja životinja, hrane i hrane za životinje, izradu višegodišnjeg i godišnjeg plana službenih kontrola, provedbu procjene rizika u objektima u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, te u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla, radi određivanja odgovarajuće učestalosti službenih kontrola u istima, sudjelovanje u rješavanju o žalbama na rješenja veterinarskih inspektora, te druge poslove u skladu s posebnim propisima. U odnosu na međunarodni promet poslovi obuhvaćaju: poslove kontrole i nadzora zdravstvenog stanja pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla te hrane za životinje u uvozu i provozu; obavlja analizu rizika u svezi s međunarodnim prometom živih životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje; sudjeluje u donošenju zaštitnih mjera koje se odnose na zabranu uvoza i provoza radi sprječavanja pojave zaraznih bolesti i drugih štetnih čimbenika na području Republike Hrvatske i Europske unije koji mogu ugroziti zdravlje ljudi i životinja; sudjeluje u izradi propisa koji se odnose na promet pošiljaka koje podliježu obveznom veterinarskom pregledu na GVP i u unutrašnjem prometu Europske unije; propisuje uvijete za uvoz neharmoniziranih pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, nusproizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje na područje Republike Hrvatske; aktivno surađuje s međunarodnim organizacijama relevantnim za pitanja međunarodnog prometa; obavlja druge stručne i upravne poslove iz područja međunarodnog prometa životinja i proizvoda životinjskog podrijetla.

 
 
 

© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.