Veterinarsko medicinski proizvodi

Radi zaštite zdravlja ljudi provodi se praćenje ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani. Svaki posjednik životinja namijenjenih prehrani ljudi obvezan je prema članku 87. Zakona o veterinarstvu (NN, 41/07) voditi i čuvati (najmanje 5 godina) evidenciju o liječenju navedenih životinja. Evidencija se mora voditi kako bi se moglo dokazati da su navedeni veterinarsko-medicinski proizvodi primijenjeni prema uputi o lijeku, te se poštovao utvrđeni vremenski period od zadnje primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda (karencija) prije stavljanja proizvoda životinjskog podrijetla u promet.

Knjiga evidencija o liječenju životinja i karenciji (Word)

 
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.