Sigurnost hrane

Plan upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (PDF) 

OBAVIJEST KOMISIJE
o provedbi sustava upravljanja sigurnošću hrane kojima su obuhvaćeni preduvjetni programi (PRP-ovi) i postupci koji se temelje na načelima HACCP-a, uključujući olakšavanje/fleksibilnost provedbe u određenim poduzećima u prehrambenom sektoru
(2016/C 278/01)Kontrola  transmisivnih spongiformnih encefalopatija (TSE)  i  postupanje sa specificiranim rizičnim materijalom (SRM)
 
Na stranicama Europske komisije (EK) dostupne su informacije o kontroli TSE-a (uključujući BSE i scrapie).
https://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_borne_diseases/tse_bse_en
 
Također, dostupno je i Izvješće EK o načinu uklanjanja SRM-a kod goveda koja potječu iz zemalja s kontroliranim ili neodređenim rizikom u odnosu na GSE.
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/biosafety_food-borne-disease_tse_report_bovine-anatomy_en.pdf
 
EK je pripremila i video o načinu uklanjanja zadnja 4 metra tankog crijeva u goveda koja potječu iz zemalja s kontroliranim ili neodređenim rizikom u odnosu na GSE.
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I123456&videolang=INT
© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.