Zdravstveni statusi


Radi dodjele zdravstvenog statusa poslovanjima akvakulture  za neegzotične bolesti iz Priloga IV. Dijela II. Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja (Narodne novine, broj 132/14) (dalje u tekstu: Pravilnik) subjekt u poslovanju akvakulture podnosi zahtjev u skladu s obrascem iz priloga ovoga dopisa Ministarstvu poljoprivrede, Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane (dalje u tekstu: Uprava).
 
Subjekt u poslovanju akvakulture podnosi zahtjev Upravi i radi dodjele dodatnih jamstava za bolesti navedene u Pravilniku o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja (Narodne novine, broj 23/10).
 
Zdravstveni status slobodan od bolesti dodjeljuje se zoni ili kompartmentu, a na zahtjev subjekta u poslovanju akvakulture. Ukoliko su ostvareni uvjeti za dodjelu zdravstvenog statusa slobodnog od bolesti cijeloj državi, tada postupak dodjele provodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane za sva poslovanja akvakulture u Republici Hrvatskoj (Koi herpes viroza).
  
Dodjela zdravstvenog statusa

 
Poslovanja akvakulture koja su vremenskom razdoblju od 2010. do 2014. godine stekla uvjete za dodjelu zdravstvenog statusa, do 1. svibnja 2015. godine podnose zahtjev za dodjelu zdravstvenog statusa slobodnog od određene neegzotične bolesti.
 
Poslovanja akvakulture koja nemaju potrebne uvjete propisane PROVEDBENOM ODLUKOM KOMISIJE (EU) 2015/1554 od 11. rujna 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2006/88/EZ u pogledu zahtijeva u vezi s nadziranjem i dijagnostičkih metoda podnošenjem zahtjeva započinju s primjenom programa nadziranja/iskorjenjivanja u svrhu dodjele zdravstvenog statusa.
 
Po podnesenom zahtjevu Uprava provjerava podneseni zahtjev, provodi kontrolu poslovanja akvakulture te prema Europskoj komisiji podnosi zahtjev za priznavanje zdravstvenog statusa kompartmenta/zone ili izrađuje program nadziranja/iskorjenjivanja.
 
Zahtjev za priznavanje zdravstvenog statusa (ili program nadziranja/iskorjenjivanja) se podnosi Europskoj komisiji na odobravanje sukladno članku 43. Pravilnika.
 
Nakon što Europska komisija odobri zahtjev za priznavanjem zdravstvenog statusa kompartmenta/zone, isti se proglašava slobodnim od određene neegzotične bolesti te se poslovanje akvakulture stavlja na popis kompartmenta/zona slobodnih od te bolesti.
 
Ukoliko se radi o programu nadziranja/iskorjenjivanja, kompartment/zona se proglašava slobodnim od određene neegzotične bolesti tek po isteku vremenskog razdoblja u kojem se provode mjere propisane PROVEDBENOM ODLUKOM KOMISIJE (EU) 2015/1554 od 11. rujna 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2006/88/EZ u pogledu zahtijeva u vezi s nadziranjem i dijagnostičkih metoda.
 
Dodatna jamstva
 
Uprava po podnesenom zahtjevu subjekta u poslovanju akvakulture, radi dodjele dodatnih jamstava poslovanjima akvakulture za bolesti navedene u Pravilniku o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja (Narodne novine, broj 23/10), izrađuje program u skladu s propisima o planovima uzorkovanja i dijagnostičkim metodama te dostavlja program Europskoj komisiji na odobravanje.
 
Nakon što Europska komisija odobri program, po isteku vremenskog razdoblja sukladno posebnom propisu Europske komisije i nakon što je provedeno propisano pretraživanje s negativnim rezultatom, poslovanje akvakulture proglašava se slobodnim od određene bolesti.                                                                            

 


Kalendar događanja